Home > Preken > zaterdag 7 juli, trouwdienst…

Woord van welkom

 

Binnenkomst bruidspaar

 

Opwekking 123: Groot is uw trouw, o Heer (staande)

 

 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer, (2x)

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 

 1. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Koor:Groot is uw trouw, o Heer, (2x)

iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 

Stil gebed (staande)

 

Votum en Groet (staande)

 

Zingen Psalm 25: 2 en 6 (NB)

 

 1. Here, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil o Heer,

‘k blijf U al den dag verwachten.

 

 1. Wie heeft lust de Heer te vrezen,

’t allerhoogst en eeuwig goed?

God zal zelf zijn leidsman wezen,

leren hoe hij wand’len moet.

Wie het heil van Hem verwacht

zal het ongestoord verwerven,

en zijn zalig nageslacht

zal ’t gezegend aardrijk erven.

 

Gebed

 

Schriftlezing: Ruth 2: 8 – 3: 1 en Psalm 122

 

Ruth 2 vers 8. Toen zei Boaz tegen Ruth: U hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. 9. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aan gaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. 10. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? 11. Boaz antwoordde en zei tegen haar: Het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt, en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. 12. Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge uw loon volkomen zijn van de HEERE, de God van Israël, onder Wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. 13. En zij zei: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen.  14. Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen haar: Kom er hier bij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers, en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over.

 1. Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boaz zijn knechten: Laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. 16. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen, en bestraf haar niet. 17. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een efa gerst. 18. En zij pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had, en gaf het haar. 19. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar: Waar heb je vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Moge hij die naar je omgezien heeft, gezegend worden. En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had en zei: De naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb, is Boaz. 20. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij, die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar: Die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers. 21. En Ruth, de Moabitische, zei: Bovendien heeft hij tegen mij gezegd: U moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. 22. Naomi zei tegen haar schoondochter Ruth: Het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voorhem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastigvallen. 23. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen, tot de gersteoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder.

 

Ruth 3 : 1 En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar: Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan?

 

Psalm 122

 1. Een pelgrimslied, van David. Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!
 2. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem!
 3. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is.
 4. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de HEERE, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de Naam van de HEERE te loven.
 5. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David.
 6. Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
 7. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.
 8. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!
 9. Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.

 

 

Psalm 84: 1 en 6 (Nieuwe Berijming)

 

 1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,

het huis waar Gij uw naam en eer

hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

 

 1. Want God onze Heer die ons mild

bestraalt als zon, beschermt als schild,

zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt

en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

Heer, die het al in handen houdt,

welzalig die op U vertrouwt.

 

 

Meditatie: “Het huwelijk geeft vleugels”

 

Opwekking 502 (Jezus, ik wil heel dicht bij U komen)

 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

 

Lezing huwelijksformulier

 

Huwelijksformulier

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Onderwijs 

Voor de overheid, als dienares van God, is het huwelijk van Leon Koopman en Marieke van der Sluis gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als gemeente bijeen. God zegt ons in zijn Woord, dat Hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en zijn zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk. (Genesis 2:18, 24; 1:28)

 

Overeenkomstig dit Woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd.

Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Here Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat Hij daar verrichtte. Ook heeft Hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen Hij zei: Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. (Johannes 2:1-11; Marcus 10:9)

 

In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave van God die geheiligd wordt door het Woord van God en door het gebed.

 

Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. (1 Timoteüs 4:4; Efeziërs 5:32)

We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar weloverwogen, eerbiedig en dankbaar, in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften ook in moeiten en zorgen zeker zijn van de goedheid en hulp van de Here.

 

Doel

Het is goed te weten met welk doel de Here God het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren, elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. De bedoeling is in de tweede plaats, dat door het huwelijk het menselijke geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer kinderen aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en dienst van de Here. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten en hun lichaam – dat een tempel van de Heilige Geest is – niet verontreinigen.

 

 

Wederzijdse verplichtingen

Vandaag sluit u als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreekt u uit dat u overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zult toebehoren en elkaar trouw zult helpen. In de Schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente.

 

Christus als het Hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Here lief. Zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft: Gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar hoogachten en voor beiden geldt: weest elkaar onderdanig in de vreze van Christus. Samen zult u zoeken naar de wil van God voor uw leven. Samen zult u trouw en met toewijding uw taak verrichten en zorgen voor uw gezin. Samen zult u de kinderen, die u zijn toevertrouwd, voorgaan in een leven met God en zijn gemeente. (Efeziërs 5:22-33)

 

Uw gezin zal deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en samenleving hebt u de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden. Besef dat u erfgenamen bent van de genadegave van het leven. Wees vergevensgezind en leef samen in wijsheid, opdat uw gebeden tot God niet worden verstoord. Van de gemeente mag u verwachten dat zij voor u zal bidden en u zal ondersteunen als de tijd en omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Belofte van trouw (waarbij bruid en bruidegom elkaar de rechterhand geven)

 

Leendert Johannes Koopman, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw Marieke van der Sluis, en belooft u dat u haar nooit zult verlaten in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, totdat de dood u zal scheiden; en belooft u dat u zich in liefde voor haar zult inzetten, dat u heilig met haar zult leven, trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt?

 

Maria Maatje van der Sluis, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw man Leon Koopman, en belooft u dat u hem nooit zult verlaten in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in gezondheid noch ziekte, totdat de dood u zal scheiden; en belooft u dat u zich in liefde voor hem zult inzetten, dat u heilig met hem zult leven, trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt?

 

 

Psalm 134: 2 (OB) (tijdens het zingen knielt het bruidspaar)

 

 1. Heft uwe handen naar omhoog,

Slaat naar het Heiligdom uw oog,

En knielt eerbiedig voor Hem neer:

Looft, looft nu aller heren HEER’!

 

 

Huwelijksbevestiging en zegen

Psalm 134: 3 (OB) (staande)

 

 1. Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;

Zijn gunst uit Sion u bestraal’.

Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer:

Looft, looft dan aller heren HEER’!

 

Gebed

 

 

Overhandigen huwelijksbijbel door de kerkenraad uit Beverwijk – Westzaan

 

Luisterlied Wouter Seinen

 

Gebed

 

Collecte

 

Collectedoel: Stichting Esther helpt Sri Lanka

Esther Elianne Bevelander, geadopteerd uit Sri Lanka, is al sinds de basisschooltijd een vriendin van Marieke.

Sinds het voorjaar van 2005 bestaat de Stichting Esther helpt Sri Lanka, die zich in het begin richtte op hulpactiviteiten na de tsunami van 26 december 2004 om het land weer op te bouwen.

Daarnaast verleent de Stichting hulp aan de allerarmsten in Sri Lanka, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.

De stichting richt zich met name op onderwijsprojecten en hulp aan gehandicapten.

Van dichtbij horen we dat er prachtige dingen worden bereikt. Daarom bevelen we dit collectedoel graag bij u aan! (IBAN: NL83 INGB 0669 6441 37).

 

 

Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil (staande)

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

-Refrein-

Zegen

 

Opwekking 710 Gebed om zegen (staande) 

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaterdag 7 juli, trouwdienst van onze ds. Leon Koopman met Marieke van der Sluis, opname vanuit de CGK van Zierikzee