Home > Preken > zondag 25 augustus 2019…

zondag 25 augustus 2019 middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk

dienst naluisteren; >>>>>> klik op het pijltje

zondag 25 augustus 2019 middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P. J. den Hertog uit Amsterdam

Welkom en mededelingen

Zingen: Mijn hart, o Hemelmajesteit (Psalm 108 vers 1 en 2 OB)

Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid;

‘k zal zingen voor den Opperheer, ‘k zal psalmen zingen tot zijn eer.

Gij, zachte harp, gij schelle luit, waakt op, dat niets uw klanken stuit’.

‘k zal in den dageraad ontwaken; en met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, uw wonderdaân, uw roem den volken doen verstaan;

want uwe goedertierenheid. is tot de heem’len uitgebreid .

uw waarheid heeft noch paal noch perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk.

Verhef U boven ’s hemels kringen, en leer al d’ aard’ uw grootheid zingen.

* We gaan staan *

Moment van stilte om ons te richten op God

We spreken uit dat we God nodig hebben

God groet ons

Zingen: Bij U, Heer, is de levensbron (Psalm 36 vers 3 OB)

Bij, U, Heer, is de levensbron; Uw licht doet, klaarder dan de zon,

Ons ’t heug’lijk licht aanschouwen. Wees, die U kennen, mild en goed,

En toon d’ oprechten van gemoed, Uw recht, waar z’ op vertrouwen.

Dat mij nooit trotse voet vertrapp’, Noch boze hand in ballingschap

Ellendig om doe zwerven. Daar zijn de werkers van het kwaad

Gevallen in een jammerstaat, Waarin zij hulp’loos sterven.

* We gaan zitten *

We bidden tot God

We lezen uit de Bijbel, het Woord van God: Jesaja hoofdstuk 30 vers 15-21

15Want zo zegt de Heere HEERE, de ​Heilige​ van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild. 16U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. Daarom zúlt u vluchten. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn. 17Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een ​banier​ op een heuvel. 18En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u ​genadig​ zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. 19Want op ​Sion​ zal het volk wonen, in ​Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker ​genadig​ zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden. 20De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. 21Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.

We lezen uit de Bijbel, het Woord van God: Lucas hoofdstuk 13 vers 22-30

22En Hij trok door steden en dorpen heen, terwijl Hij onderwijs gaf en op ​weg​ was ​naar ​Jeruzalem. 23En iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: 24Strijd om binnen te gaan door de nauwe ​poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen, 25namelijk vanaf het ogenblik dat de ​Heer​ des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En Hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. 26Dan zult u beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en U hebt in onze straten onderwijs gegeven. 27En Hij zal zeggen: Ik zeg u, Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van Mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. 28Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u ​Abraham, Izak en ​Jakob​ en alle profeten in het ​Koninkrijk van God​ zult zien, maar u buitengeworpen. 29En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan ​tafel​ gaan in het ​Koninkrijk van God. 30En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

Zingen: God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij (Psalm 99 vers 1, 3 en 8 NB)

God is Koning, Hij; sticht zijn heerschappij.

Volken hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem,

die met macht gekroond; op de cherubs troont.

Aarde, wordt bewogen, beef voor zijn vermo­gen.

Niet op bruut geweld; hebt G’ uw macht ge­steld.

Gij o Koning, zegt: Ik bemin het recht.

Onder uw beleid; heerst gerechtigheid;

uw verbond heeft leven; aan uw volk gegeven.

Maakt Hem nu tezaam; groot, verheft zijn naam.

Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer,

die met macht gekroond; op de Sion troont.

Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de HERE.

Woordverkondiging: Heeft God ook een plekje voor mij?

Zingen: Vader, vol van vrees en schaamte (Lied 161)

Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen, Heer. Dat wij uw naam verhogen, Heer.

We danken onze God en bidden tot Hem

Collecte

* We gaan staan *

We belijden ons geloof

Zingen: In Christus is noch west noch oost (Lied 200)

In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,

één broederschap rust in zijn troost,

één wereld in zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort,

met Hem gemeenschap vindt.

De dienst aan Hem is ’t gouden koord

dat allen samen bindt.

Broeders, één band is ’t die ons bindt

vanwaar en wie ge ook zijt

wie onze Vader dient als kind,

is Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,

Hem prijzen west en oost.

Aan Christus hoort de wereld wijd,

in Hem is zij vertroost.

God zegent ons

zondag 25 augustus 2019 middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk