Home > Geschiedenis

Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis en oprichting

Onze huidige kerkgemeenschap is ooit begonnen als twee totaal verschillende kerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerk van Beverwijk eerst als wijk van IJmuiden en later als kleine stadsgemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk van Westzaan eerst als Gereformeerde Gemeente en na de kerkscheuring in 1951 als een regio CGK gemeente in het lintdorp Westzaan.

De voormalige gemeente Beverwijk is in 1962 gestart met kerkdiensten te houden als wijkgemeente van de CGK van IJmuiden. Deze diensten werden gedurende twee jaar gehouden in de Hervormde Prinsesselaankerk in Beverwijk.

prinsesselaankerk te Beverwijk

interieur prinsessenlaankerk

In Juli 1964 is men diensten gaan beleggen in de Evangelisch Lutherse Kerk deze zijn beëindigd in September 2014 omdat de exploitatie van het gebouw door de stichting Oud Noord Hollandse kerken met alleen ons als huurder niet meer kostendekkend was.
Het gebouw is nu vast verhuurd aan een fitnesscentrum.

het gebouw aan de Koningstraat 119

tekst op de gevel bij de ingang

de consistorie en tegelijk ook de keuken

de hoofdingang!

Na een zoektocht kerken we nu in de Doopsgezinde kerk aan de Meerstraat 62 te Beverwijk.

Doopsgezinde Kerk Meerstraat 62 Beverwijk

De CGK van Beverwijk is in september 1981 zelfstandig geworden en is geïnstitueerd op 29 januari 1982;

Beverwijk; (bron De Wekker April 1982)

Op 29 januari 1982 werd de kerk van Beverwijk geïnstitueerd. Destijds werd deze instituering in ons blad aangekondigd, maar een verslag kwam in deze rubriek niet voor. Met des te meer vreugde kondigen we daarom de gemeentegids aan van deze nieuwe gemeente. De kerkenraad zorgde voor een voorwoord ten geleide. Daarna volgen verschillende informatieve gegevens over het gemeentelijk leven. De pagina’s 7-12 bevatten verschillende alfabetische gegevens. Een uitgebreid ledenregister is opgenomen. De gemeente telt 137 leden. De leden wonen in verschillende plaatsen: Akersloot, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen-Noord. Het boekje telt 28 bladzijden waarvan 5 blanco voor het maken van aantekeningen. Het zal niet vaak gebeuren gebeuren dat een kerk zo spoedig na haar instituering een gemeentegids heeft.
De gemeente Beverwijk heeft één predikant gehad in de persoon van ds. G. M. Bijkerk, hij diende de gemeente vanaf 1992 t/m de éénwording met Westzaan in 2003.

Akkoord van samenwerking CGK Beverwijk met de CGK van Westzaan per 16 oktober 1996;
Door het beroep van de CGK van Westzaan aan ds. G.M. Bijkerk werd deze naast predikant van Beverwijk vanaf 1997 ook deeltijd predikant van de CGK van Westzaan.
Mede door zijn inzet groeide er een samenwerking tussen beide wijken wat resulteerde in een akkoord van samenwerking en later in een akkoord van éénwording per 1 juli 2003;
Na het vertrek van ds. G.M. Bijkerk kwam er in de persoon van ds. R. Bikker een nieuwe predikant die onze gemeente – de CGK van Beverwijk – Westzaan – mocht dienen als herder een leraar

Vanaf oktober 2008 word de morgendienst in Westzaan gehouden en de middagdienst in Beverwijk.

de gemeente Westzaan

De voormalige gemeente Westzaan is rond 1860 ontstaan uit de onvrede die er was ontstaan door de prediking van de toenmalige Ds. A.G. Jans van de Hervormde gemeente, wat uiteindelijk een aantal leden en doopleden ertoe bracht om zich los te maken van de Hervormde kerk en zelfstandig op de zondag diensten te gaan beleggen in een zwart-geteerde houten woning die al spoedig in de volksmond de bijnaam “Villa Teerzicht ” kreeg. Deze woning bevond zich op de plaats waar nu het gebouw van ons huidige Westzaanse kerkgebouw staat!

Na een periode van jaren is de gemeente op 3 januari 1888 geïnstitueerd onder leiding van de predikant Ds. E. Fransen van Lisse en tegelijkertijd werd er in die samenkomst een kerkenraad gevormd van twee ouderlingen en twee diakenen. Uit een verslag blijkt dat er in die dienst ook de Heilige doop heeft plaatsgevonden en bediend aan (de net gekozen) ouderling Brinkman, ” en aan 26 (!) kinderen, de oudste 17 jaren, verder van 16 en mindere jaren” Dat zal een heel bijzonder dienst zijn geweest!

Het Westzaanse kerkgebouw dateert van 23 maart 1907, althans toen werd de eerste steen gelegd door ouderling Johannes Glas. Hiervoor werd er gekerkt in een uitgebroken woning, die in de volksmond “Villa Teerzicht” werd genoemd. Ds. Jac. Overduin preekte eens tijdens een behoorlijke storm in dit gebouw te Westzaan en na afloop merkte hij op dat hij in dit gebouwtje niet meer wilde preken. De dominee stond de bui niet en was bang dat het gebouw in elkaar zou zakken. Wij kunnen de bouwkundige staat niet meer beoordelen, maar als de dominee er geen vertrouwen in had, nemen we aan dat het de toets der kritiek niet kon doorstaan. Tegelijkertijd stelde ds. Overduin voor een nieuw kerkgebouw neer te zetten.

Nu was dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. De gemeente was zeker geen rijke gemeente en dan nieuwbouw plegen, daar moest toch wel eens goed over gedacht worden. Ouderling P. Tanger heeft daar later het volgende over geschreven: “ Wanneer een ruit stuk was in het oude gebouwtje moest er bijna eerst een kerkeraad gehouden worden om te bespreken hoe de kosten te bestrijden.”

Men zag derhalve flink wat bezwaren. Als een ruitje bij wijze van spreken al problemen oplevert, wat moet je dan verwachten van zo’n groot project ? Dezelfde ouderling dichtte echter ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Gereformeerde Gemeente:

Wel scheen het ons onmogelijk toe; Maar weet de mens ook soms niet hoe; God maakt in ‘t duister soms een pad; Als ‘t volk maar waar * verlegen zat.  (* waar = echt, gemeend)

Maar na een periode van sparen, bouwen en bidden verrees er toch een echt kerkgebouw op de J.J. Allanstraat nr. 185.  Ouderling Tanger dichte hierover:

” Zo deed Hij ‘t ons ten lest gelukken,

Daar ons oud gebouw haast viel in stukken,

Om daar een nieuw voor neer te zetten.

O, mensen wil hier toch op letten,

Het wonder scheen ons haast te groot,

De eer en gunst die ‘t volk genoot,

Was haast niet te beschrijven,

O, mocht Gods zegen lang hier blijven.”

De pastorie naast het kerkgebouw is later gebouwd. Toen Ds. Verhagen (van 1907 tot 1914) de gemeente diende en in het huwelijk wilde treden, was er woonruimte nodig. Nu waren de schulden van de gebouwde kerk nog niet eens afbetaald, zodat er niet over één nacht ijs gegaan kon worden. Toch werd de bouw van de pastorie ook mogelijk. Ds. Verhagen vertelde hier later over: “ Er werd naast de kerk een huisje gebouwd, dat door liefdehanden werd gedragen.” De bouw van de pastorie vond plaats in 1909. Kosten: f 3995,- Zet daar nu nog maar eens wat voor neer!

Na jaren van woon genot/gebruik door vele bewoners was in 1975 de woning in zodanige staat dat besloten werd om een nieuwe pastorie te gaan bouwen, br. L. Winter verteld in het jubileum boek “genade en trouw”:

De bouw ondervond nog al eens stagnatie. Zo zat het weer in de winter niet mee, materiaal dat besteld werd bleek af en toe een lange wachttijd te hebben en de aannemer kreeg een ongeluk. En even later werd hij nog eens ziek ook. Dat schoot allemaal niet op. Toch vorderde het werk langzaam maar gestaag. De leden zetten zich in bij het opruimen van het erf. Er werden enkele schuurtjes gesloopt en beplanting aangebracht. Op de gemeenteavond van 24 maart 1977 werden de leden in de gelegenheid gesteld de nieuwe pastorie van binnen te bezichtigen!

In 1984 is aan het kerkgebouw een nieuwe achter en zij-aanbouw geplaatst;

Br. L. Winter: In het voorjaar van 1984 wordt met de bouw gestart. In de kas voor het nieuwbouwproject zit dan ruim f 70.000,-  Stukje bij beetje werd het project gerealiseerd. Ook kreeg men weer te maken met tegenvallende zaken. Bedrading van meer dan 50 jaar oud, een lichtkoepel die niet op tijd geleverd kon worden, noem maar op.

De laatste loodjes worden in eigen beheer uitgevoerd. Straten maken, aftimmeren, schilderen, en dat ondanks de soms stekende middagzon. Eind 1984 worden de werkzaamheden afgerond. De inrichting wordt ook ter hand genomen. Koffiezetapparaat, thermoskannen, kroonluchters, tafels, noem maar op. Alles kost geld. “ Maar,” zo stelt de kerkenraad, “ er is wel eens gezegd dat het geld er al is, het hoeft alleen nog opgehaald te worden.” Gelet op de vrijgevigheid in eerdere situaties is dit denken wel gerechtvaardigd. Dankbaarheid voert de boventoon in de woorden van de kerkenraad, ter gelegenheid van de voltooiing: “ Alle dank aan diegene die er zoveel tijd aan hebben opgeofferd, en hen die voor de koffie en aanverwante zaken zorgden. Maar bovenal dank aan de Heere, die de harten neigde om te geven en mee te werken, dat alles tot een goed einde kwam. “  De totale kosten werden gecalculeerd op zo’n f 130.000,- Daarbij werd wel vermeld, dat minstens f 25.000,- uitgespaard werd door eigen werkzaamheden.

Op 30 oktober 1984 werd het nieuwbouwproject feestelijk geopend. De consulent ds. Hoogendoorn werd uitgenodigd, alsmede een vertegenwoordiger van het Fonds Steun Kerkbouw, welk fonds geadviseerd had. Voor alle leden is er koffie met wat erbij. Zoals een goede buur behoort te doen, worden ook de naastwonenden van de kerk uitgenodigd.”

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – –  – – – – – – – –  – – – – – –

Zoektocht in de Zaanstreek (een verslag van onze gemeente in De Wekker van September 2012)
Twee plaatsen, twee kerkgebouwen. En toch één gemeente. De Christelijke Gereformeerde Kerk van Beverwijk-Westzaan werkt op unieke wijze samen. Drie gemeenteleden vertellen over Beverzaan, een gemeente die in meerdere opzichten op zoek is.

“Een saamhorige gemeente”, typeert Goof van Doorn (72) de gemeente van Beverwijk- Westzaan. Rieneke Talsma-Moerland (31) beaamt dat volmondig. “Gasten en nieuwe leden weten zich welkom bij ons. Iemand zei eens tegen me: ‘Ik heb het gevoel dat iedereen blij is dat ik er ben’. Mag je zeggen dat je daar trots op bent?”

Siny Hotting-Flipse (79) heeft zo ongeveer de hele geschiedenis van de gemeente meegemaakt. Ze groeide op in de Gereformeerde Gemeente van Westzaan, die in de jaren vijftig overkwam naar de Christelijke Gereformeerde Kerken. “Wat een ontzettend moeilijke tijd was dat”, kijkt zr. Hotting terug. “De afscheiding ging dwars door families heen. Zoiets wil niemand meemaken.” In de loop van de jaren slonk het ledenaantal van Westzaan enorm, waardoor zelfstandig beroepen niet meer mogelijk was. Westzaan vroeg hulp van de Beverwijkse ds. G. Bijkerk, die daarop zijn ambt in deeltijd over beide gemeenten verdeelde.

Duwtje in de rug

Het ‘delen’ van een predikant bracht geen oplossing voor het vergrijzingsprobleem en de vacatures in de kerkenraad. Sinds 2008 houden de gemeenten daarom gezamenlijke diensten: ’s morgens inWestzaan, ’s middags in Beverwijk. “Die stap is echt goed geweest”, zegt zr. Hotting met overtuiging. “In het begin kende ik de mensen uit Beverwijk niet. Het waren vreemden voor me. Maar dat lost zich in de loop van de tijd op.” Ook zr. Talsma staat van harte achter het samengaan. “Als je elkaar alleen tijdens de gezamenlijke kerstviering ziet, krijg je nooit een band.”

Tijdens het eenwordingsproces groeit Westzaan in korte tijd met vijftig leden, waaronder veel jeugd. Bijzonder, vindt zr. Talsma, dat mensen zich aansluiten bij een gemeente waarvan de toekomst allerminst zeker is. “Ik zie de groei als een bevestiging van de Heere God, als een duwtje in de rug om verder te gaan op de ingeslagen weg.” “Mijn man en ik hebben lang nagedacht of onze plek wel in deze gemeente zou zijn”, gaat ze verder. “Een reden was dat onze eventuele kinderen weinig leeftijdsgenootjes in de gemeente zouden hebben. Die zorg is er op het moment helemaal niet meer.”

Droomplaatje

Schaduwkant van de samenwerking is dat er altijd een groep moet reizen. Een ritje Beverwijk – Westzaan duurt met de auto al snel twintig minuten. Maar ook dat went, geeft het drietal eenstemmig aan. Of mensen eerder thuis blijven als de dienst niet in hun woonplaats is? Volgens zr. Hotting niet. “Wie kan, die komt. Mensen die niet komen, kunnen veelal ook niet. Ouderen rijden vaak mee met andere gemeenteleden.”

Een pas gehouden enquête laat zien dat een meerderheid liever op één locatie tussen Beverwijk en Westzaan kerkt. Ook zr. Hotting is positief en zr. Talsma noemt één gebouw voor alle diensten en activiteiten zelfs “een droomplaatje”. Volgens haar is het in de toekomst onvermijdelijk om op één plek te kerken. “Maar hoe en wanneer durf ik niet te zeggen.” Br. Van Doorn vindt het een ongewild verlies om een preekplaats op te geven. “Dat zie ik echt als een verarming. Bovendien: voor Westzaaners ligt een sluiting van het kerkgebouw emotioneel heel gevoelig. Jarenlang hebben we ervoor betaald en geknokt. Voor Beverwijkers ligt dat anders, omdat we het gebouw daar huren.” Een zoektocht naar een geschikte plaats van samenkomst leverde tot nu toe echter niets op. “We hebben de slechte bouwmarkt ook niet mee. In deze tijd raak je een verouderd en onderhoudsgevoelige kerk aan niemand kwijt”, zegt br. Van Doorn, ook lid van de commissie van beheer.

Zoektocht

Behalve naar een kerkgebouw is Beverwijk- Westzaan ook op zoek naar mogelijkheden om missionair te zijn. “Een proces, maar tegelijkertijd een opgave,” vat br. Van Doorn samen. In de eerste plaats is een visie nodig om missionair aan de slag te gaan, meent zr. Talsma, want “anders zouden we als ongeleide projectielen door Westzaanvliegen”. Ze ziet sociale contacten als een goed middel om een dieper gesprek te krijgen. “Ga naast iemand staan, zoek wat je deelt en probeer zo uit te komen bij het geloof in God.”

“Ik hoop dat we in de toekomst de plek mogen vinden die God voor ons in petto heeft”, zegt zr. Talsma. “Een gemeente die openstaat voor de omgeving en waarvan de mensen zien dat er iets te halen valt.” Zr. Hotting hoopt weer op een eigen predikant. “Het is echt een gemis nu ds. Bikker weg is.” Br. Van Doorn stelt zich geen grote veranderingen voor. “Ik ben al dankbaar als we mogen houden wat we hebben,” zegt hij.


Over CGK Beverwijk-Westzaan

De CGK van Beverwijk-Westzaan vormt één gemeente met twee wijkgemeenten. ’s Zondags zijn er gezamenlijke diensten in beide plaatsen. De gemeente telt 165 leden en is vacant sinds het vertrek van ds. R. Bikker vorig jaar.

Herdenkingsdienst 50 jaar Westzaan

Op vrijdag 30 november 2001 is in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Westzaan een herdenkingsdienst gehouden. Aanleiding hiertoe was dat de gemeente zich 30 jaar geleden losmaakte uit het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten door de gebeurtenissen rond ds. R. Kok. Zes jaar later sloot de gemeente zich aan bij het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken Onze predikant, Ds. G.M. Bijkerk van Beverwijk/Westzaan, ging in zijn preek in op de woorden uit Psalm 138:2: “En ik zal Uw naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid, want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw Woord groot gemaakt”. Na de dienst, waarin ook het vorig jaar opgeheven zangkoor van de gemeente nog een keer optrad, spraken namens de classis Amsterdam door ds. A.K. Wallet uit Naarden, de oud predikant ds. H.H. de Haan uit Broeksterwoude, en namens de zustergemeente Beverwijk ouderling J. Hendrikse, die de jeugdvereniging een studiebijbel aanbood. De kerkenraad bedankt iedereen die de gemeente Westzaan heeft gefeliciteerd met deze mijlpaal in het kerkelijk bestaan.

Sjalom

Samenwerking

Over de samenwerking tussen de wijken Beverwijk en Westzaan en het samengaan van deze wijken tot één gemeente.

Predikanten

De volgende predikanten hebben onze gemeente gediend:

  • Ds. L. J. Koopman – november 2015 – november 2019 (vertrokken naar CGK Capelle aan de IJssel – Rotterdam Oost)
  • Ds. R. Bikker – nov. 2005  – mei 2011 (vertrokken naar CGK Aalten)
  • Ds. G.M. Bijkerk – 1992 – 2003
  • Ds. A. van Ek – 1988 – 1993
  • Ds. H.H. de Haan – 1979 – 1984
  • Ds. G. Bilkes

 Organisten:

interview in `De Wekker `van 3 Mei 2002.

Zijn 40-jarig jubileum als organist is al weer enkele maanden geleden. Afgelopen vrijdag werd
Henk Crezee (1943) uit Heemskerk in verband daarmee geridderd in de orde van Oranje Nassau.
In het dagelijks leven werkt hij bij een bedrijf in Amsterdam dat bouwmaterialen produceert.
Maar in zijn vrije tijd wijdt hij zich aan de muziek. De herinnering aan zijn jubileum wordt levendig
gehouden door twee fotoalbums die bij mijn binnenkomst al op de tafel klaarliggen. Eén over
Crezees loopbaan als organist en één over de receptie ter gelegenheid van zijn jubileum. Crezee
heeft een muzikale familie. Een broer en een schoonzus leverden onder anderen een bijdrage aan
het “Muzikale Uur”, dat hem werd aangeboden. Zijn kinderen spelen orgel, piano, trompet, viool
en dwarsfluit. Na een eerste indruk van de foto’s verschaft Henks vrouw Corrie ons koffie en het
interview kan beginnen.

Organist Henk Crezee: begeleidend orgelspel moet de gemeente dienen ‘Er gaat niets boven een pijporgel!

Henk achter het orgel aan de Koningstraat te Beverwijk

Eind jaren vijftig kreeg Crezee zijn eerste orgellessen van Arie van der Pijl in Umuiden. In 1961 werd hij organist in de christelijke gereformeerde kerk van Beverwijk. In die tijd kwam de gemeente nog samen in het gebouw aan de Prinsesselaan, later werd dat de Lutherse kerk De Wijker Swaen aan de Koningstraat. In die kerk staat een mooi tweeklaviers orgel, dat de bekenHenk Crezee achter de klavieren in Beverwijk. de orgelmaker Flaes in 1875 voor die kerk heeft gebouwd. Inmiddels is het gebouw niet meer van de Lutherse gemeente, maar van een stichting die oude Noord-Hollandse kerken beheert. Er is een goede akoestiek in de kerk, waardoor ze geschikt is voor concerten. Kunt u iets vertellen over uw muzikale ontwikkeling? “Mijn ontwikkeling? Misschien was ik vroeger wat eenzijdiger. Ik ging in die tijd vaak naar concerten van Feike Asma en Piet van Egmond in Amsterdam. Mensen uit de romantische hoek, zou je kunnen zeggen. Mijn visie is wel breder geworden. Ik speel en beluister vaker muziek van Bach en zo. In de diensten speel ik veel uit de boeken van S. Landsman, W.H. Zwart, maar ook wel uit het koraalboek van de Gereformeerde Organistenvereniging. En met mijn jubileum heb ik geld gekregen, waarvoor ik weer nieuwe muziek heb gekocht.” Crezee loopt naar de kast en haalt er een paar gloednieuwe muziekstukken uit. Onder andere een boek met bekende stukken die voor orgel bewerkt zijn. „Die kan ik mooi gebruiken voor trouwdiensten. Het is trouwens niet zo dat ik alleen bladmuziek speel. Ik kan gelukkig ook vrij gemakkelijk uit m’n hoofd spelen.” Samenzangavonden Crezee is intensief betrokken bij de organisatie van het “Samen zingen in de Grote Kerk”. „Dat zijn samenzangavonden met Kerst en Pasen, die als evangelisatie bedoeld zijn. Er komt dan vaak een koor en ik begeleid op het orgel de samenzang en indien nodig het koor. In overleg met de predikant, ds. Bijkerk, stel ik ook het programma samen. We doen dat nu zo n twaalf jaar en er is steeds veel belangstelling. Er komen wel zo’n 250 tot 350 bezoekers. Het is echt een traditie geworden.” Behalve de wekelijkse kerkdiensten en de bijeenkomsten in de Grote Kerk werkt Crezee regelmatig mee aan uitvoeringen van verschillende koren uit de regio. Ook levert hij vaak een bijdrage aan de classicale zendingsdagen van de classis Haarlem. „En zomers staan we op de camping De Betteld in Zelhem. Daar speel ik vaak in de dagsluitingen.” / let I’laes-orgel in tie christelijke gereformeerde \ierk van Bet’enoijk. Wat Spreekt unuzo aan in het kerkorgel? „Tja, het ambachtelijke hè. Er gaat niks boven een pijporgel, het heeft een karakteristieke klank: die wind in de pijpen. En er zijn veel combinaties mogelijk. Het liefst speel ik op een mechanisch pijporgel, want daarmee heb je een veel directer contact met de pijpen. Er zijn ook wel electro-pneumatische pijporgels, maar die spreken vaak traag aan. Bovendien is een goede ruimte belangrijk voor de klank. Je hebt veel verschillende soorten pijporgels. Sommige zijn wat je noemt ‘romantisch’, met veel strijkende klanken. Andere hebben een helderder klank en zijn meer geschikt voor muziek uit de barokperiode. Het Müller-orgel hier in de Grote Kerk bijvoorbeeld.” Elektronische orgels Niet in alle kerken staat een pijporgel. Een aantal gemeenten kiest voor een elektronisch instrument.                                                                                                                                                                                                           Crezee geniet het voorrecht zondags een pijporgel te mogen bespelen, maar hij beseft dat niet elke organist in die positie verkeert. „Het is vaak een hele opgaaf voor een gemeente om een pijporgel aan te schaffen. Men is gauw geneigd om een elektronisch instrument te kopen. Veel mensen vechten er ook niet voor. Ze zeggen gemakkelijk: het maakt toch niet uit hoe je zingt. De muziek is vaak toch een beetje een sluitpost. Is er geld over, dan wil men wel eens wat. Plaatselijk kan dat heel verschillend liggen. In de Laurenskerk in Alkmaar bijvoorbeeld staat een prachtig groot pijporgel. Dat is voor veel geld gerestaureerd. Er worden wel concerten op gegeven, maar er worden geen kerkdiensten meer gehouden. Heel jammer dat zo het orgel niet meer tot z’n recht komt. Maar als een gemeente ervoor kiest een nieuw pijporgel te bouwen, is het nu meestal wel van goede kwaliteit.” Welke functie moet het orgelspel in de eredienst hebben volgens u ? „Het orgelspelen is een dienende taak. Je moet luisteren naar de mensen en je inleven in de dienst. Liederen kunnen een heel verschillend karakter hebben. Een gebed speel je veel ingetogener dan een loflied. Op een klein orgel moet je zo veel mogelijk variëren met de registers. Sommige organisten willen niet op een slecht orgel spelen. Zo ver ga ik niet. Ik probeer er altijd het beste van te maken. Ik heb eens meegemaakt dat tijdens een dienst het orgel uitviel. I Iet was niet meer aan de praat te krijgen. Gelukkig stond er ook nog een piano. Uiteindelijk ben ik daarop verder gegaan.” Bij zijn jubileum kreeg Grezee een “Muzikaal Uur” aangeboden. Een gemeentelid, br. G. van de Wal, droeg toen een gedicht voor waarin Crezees orgelspel werd gekarakteriseerd: „De goede luisteraar kan ’s zondags merken / hoe jij de preken op je in laat werken / hoe jij de woorden woordeloos herhaalt/ de blijde boodschap in muziek vertaalt.” „Ja, ik probeer altijd aan te sluiten met een passend lied. Aan de reacties hoor ik dan dat het de mensen aanspreekt. Ie hoeft natuurlijk niet altijd een compliment te krijgen, maar een stukje waardering geeft wel weer extra motivatie.”
Met hart en ziel
In de meeste samenkomsten waar Crezee begeleidt, wordt een bekend repertoire aan liederen gezongen. „In de diensten zingen we één psalm in de nieuwe berijming en de overige uit de oude. Voor de dienst hebben we enige tijd de Schriftberijmingen gezongen. Met “Samen zingen in de Grote Kerk” gebruiken we ook wel de bundel Opwekking. Maar dan zoek ik de bekende liederen eruit. Als de mensen ze niet kennen is dat natuurlijk jammer.” Wat betekent uw geloof voor de uitoefening van uw organistschap? „Dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Zonder het geloof zou ik zo niet kunnen spelen. Dat bepaalt de keus van de liederen die je speelt. Ik probeer altijd een verbinding te leggen, en daar heb je die beleving bij nodig. Dat geldt voor een zangavond net zo goed als voor een kerkdienst. Orgelspelen doe ik met hart en ziel. Kortgeleden was ik overspannen. Ik moest in die periode stoppen met mijn werk, maar orgelspelen kon ik altijd blijven doen. Juist toen betekende het veel voor me. Ik kon m’n gevoel erin kwijt.” Welk lied of welke psalm spreekt u het meest aan ? „Daar kan ik moeilijk een keus in maken. Er zijn er zo veel. Maar het lied dat bij mijn jubileum gezongen is, spreekt me wel erg aan: „Groot is Uw trouw, O Heer / aan mij betoond”

Beverwijk-Westzaan: afscheid van ds. R. Bikker

Op 1 mei 2011 ds. R. Bikker afscheid van de kerk van Beverwijk-Westzaan. Hij bediende het Woord uit Mattheus 28: 18, 19 en 20 “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; en leer hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot het einde van de wereld. Amen”. Hij – Jezus – is bij ons, hier in Beverwijk- Westzaan, straks ook als de predikant weg is, Hij blijft, tot in der eeuwigheid.

Na de dienst werden het predikantsechtpaar toegesproken namens de Geref. Kerk vrijgemaakt van Beverwijk waarmee op beperkte schaal een samenwerking is gekomen. Ook was er een toespraak namens de kerkenraad en de gemeente. Ds. Bikker heeft de gemeente van Beverwijk-Westzaan ruim vijf jaar gediend; hij nam afscheid in verband met zijn vertrek naar Aalten.

Beverwijk-Westzaan: alle diensten samen; (bron De Wekker 19 september 2008)

Vanaf zondag 5 oktober 2008 hopen de kerken van Beverwijk en Westzaanalle kerkdiensten gezamenlijk te houden. De morgendiensten zullen plaatsvinden in Westzaan, de middagdiensten in Beverwijk. Zo gaan we van vier diensten per zondag naar twee diensten per zondag. Deze stap komt voort uit het steeds kleiner worden en vergrijzen van de beide wijkgemeenten. Het is de volgende stap in een proces van steeds verdergaande eenwording van beide wijken. Op deze manier hopen we elkaar beter te leren kennen en naar elkaar toe te groeien. Waarschijnlijk zal dit niet de laatste stap zijn in een proces van eenwording. We zijn dankbaar dat we op deze manier toch nog kerkdiensten kunnen beleggen in Beverwijk en Westzaan, en we hopen dat deze tot zegen mogen zijn voor de gemeente en voor allen in onze omgeving. Hierbij willen wij graag allen bedanken die ons in de afgelopen jaren hebben geholpen door voor te gaan in diensten in Beverwijk en/of Westzaan. Dat hebben we gewaardeerd en we hebben er zegen uit ontvangen. Predikanten met wie afspraken moest worden afgezegd zijn daarvan inmiddels op de hoogte gebracht.

Beverwijk-Westzaan: kandidaat R. Bikker bevestigd: (bron: De Wekker december 2005)

Zaterdag 26 november 2005 is kandidaat R. Bikker bevestigd tot predikant van de kerk van Beverwijk- Westzaan en daarmee tot dienaar van het Woord in de Chr. Ger. Kerken. De bevestigingspreek werd gehouden door ds. G. van Roekel uit Putten. Hij bediende het Woord uit Jesaja 40: 9 en 10a onder het thema ‘Geroepen om God te verkondigen’. Ds. D. Quant uit Eindhoven leidde de eigenlijke bevestiging van kandidaat Bikker. Ds. R. Bikker deed intrede met een preek over Jesaja 40: 29-31: wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht. Na de dienst werd ds. Bikker werd toegesproken door ds. P.J. den Hertog uit Zaandam namens de classis Amsterdam, ouderling J. Tanger namens de gereformeerde gemeente uit Westzaan, ds. D. Quant namens het college van hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn en de universiteitsgemeenschap, en tot slot door ouderling A. Flipse namens de centrale kerkenraad van Beverwijk-Westzaan

Bevestiging en intrede ds. G.M. Bijkerk te Westzaan (bron: De Wekker januari 1997)

Vrijdag 17 januari 1997. werd ds. G.M. Bijkerk onder grote belangstelling als predikant van Beverwijk ook bevestigd tot predikant van de gemeenteWestzaan. De bevestiger, ds. G. Bijkerk van Enschede-Oost, preekte over Numeri 18 : 7: ,,Ik geef u uw priesterambt als een dienst, die een geschenk is”. Hierin werd het gegeven ambt belicht als een van Godswege „moeten” maar bovenal een „mogen” waarin de genade van de Heere beide op juiste wijze doet zien en beleven, zowel voor het bijzondere als het algemene ambt. De bevestigingstekst gaf ds. Bijkerk zijn neef ook mee bij de zegen, die geknield werd ontvangen.
De tekst van de intredepreek was Numeri 18:6: „Want Ik, zie. Ik heb uw broederen, de Levieten, uit het midden der kinderen Israëls genomen; zij zijn ulieden een geschenk, gegeven de Heere, om de dienst van de tent der samenkomst te bedienen”. Het doel van de ambtsbediening werd gezet in het brengen van de gemeente tot erkenning en afhankelijkheid van de meerdere Aäron, de Hogepriester Jezus Christus en tot de rijke dienst aan Hem uit dankbaarheid.
Door deze bevestiging is een nieuwe situatie ontstaan in ons kerkverband. Twee gemeenten uit verschillende classes hebben samen één predikant. Toespraken werden gehouden door de voorzitters van de kerkenraden Westzaan, br. L.P. Smits, en Beverwijk, br. J. Dekker. Namens de classis Amsterdam sprak dr. T. Brienen en namens de classis Haarlem ds. A.P. van Langevelde. Namens de Ger. Gemeente vanWestzaan sprak ouderling L. Bax en namens de Geref. Kerk (Vrijgemaakt) van Beverwijk ds. S.S. Braaksma.
Ds. H.H. de Haan, die het orgel bespeelde in de Grote Kerk vanWestzaan, sprak als oud-predikant van de gemeente, mede namens ds. A. van Ek, hartelijk toe.
Het was in vele opzichten een rijke dienst.

Uit de Wekker van september 1988:

Westzaan; Op woensdag 14 september werd kandidaat A. van Ek bevestigd tot predikant van de kerk te Westzaan. Hij werd bevestigd door ds. B. Bijleveld te Heerde, die preekte over 2 Tim. 4 : 1 en 2. Ds. Van Ek deed des avonds intrede met Hebr. 13 : 20 en 21. Aan de handoplegging werd door acht predikanten deelgenomen. Toespraken werden gehouden door oud. J. Hotting namens kerkeraad en gemeente, door ds. T. M. Hofman namens de classis Amsterdam en door ds. H. H. de Haan als oud-predikant.

Uit de Wekker van 9 november 1979:

Westzaan;  Na een vacaturetijd, die vijf jaren duurde na het vertrek van ds. Bilkes, ontving de gemeente donderdag 1 november weer een eigen predikant in kand. H. H. de Haan te Dokkum. Hij werd in de volle Hervormde Kerk bevestigd door zijn vroegere Dokkumer pastor, ds. A. J. Otter nu te IJmuiden met een preek over Johannes 1 : 7. Aan de handoplegging namen behalve de bevestiger 12 predikanten deel. Ds. De Haan deed intrede met Johannes 4 : 39-42. Toespraken werden gehouden door oud. Tanger namens kerkeraad en gemeente, de bevestiger ds. Otter, ds. C. van der Weele als consulent, ds. Schouten hervormd predikant namens de plaatselijke kerken, oud. Büdgen namens de Geref. Gemeente en ds. Bilkes als oud-predikant.

Locaties

Onze diensten hebben plaatsgevonden op diverse locaties.