Home > Wat wij geloven

Wat wij geloven

 

Wat wij geloven

Wij geloven in één God, de HERE, Schepper van de hemel en de aarde. Hij heeft alle dingen geschapen. In het begin was alles goed. Maar de mensen hebben de relatie met Hem verbroken; ze wilden zelf god zijn. Zo hebben wij allerlei ellende over ons gehaald. Ook de dood kwam zo de wereld in. Maar de HERE gaf zijn schepping niet op. Hij zond Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, om de wereld te redden.

 

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Uit de Bijbel, Johannes 3:16)

Wij geloven dus ook in Jezus Christus, de Zoon van God. Hij kwam als mens op aarde om ons te redden. Hij wilde zelfs voor ons sterven – op de meest verschrikkelijke manier: aan een kruis. Maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Wie in Hem gelooft, wordt door Hem gered. Die krijgt het eeuwig leven. Jezus komt terug naar de aarde, om te oordelen. Wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld. Die zal dan eeuwig leven, in volle vrede!

Wij geloven ook in de Heilige Geest. Door de Heilige Geest wil God in ons leven komen: ons tot geloof brengen, ons vernieuwen, troosten, helpen. De Heilige Geest wil in onze harten werken en wonen.

Kernwoorden van ons geloof zijn:

De vergeving van de zonden: als wij onze zonden belijden vergeeft de HERE ze. Om wat Jezus Christus heeft gedaan: Hij is gestorven om verzoening te brengen; om het weer helemaal goed te maken tussen ons en God.

Het eeuwige leven: wie in Jezus Christus gelooft zal eeuwig leven. Na de dood komen we dan bij Hem, in de hemel. En als Jezus terugkomt naar de aarde krijgen we dan hier een nieuw bestaan.

De kerk: de HERE heeft ons niet als éénlingen geschapen. Hij wil dat we samen-leven. Het geloof in Jezus maakt mensen één. Dat beleven we in de gemeente. En wereldwijd in de kerk.

Nieuwsgierig geworden? Kom eens vrijblijvend langs in één van onze erediensten ’s zondags om 9.30 uur (in Westzaan) of 16.00 uur (in Beverwijk)! WEES WELKOM!

 

Hieronder enkele sites die bij een geloofszoektocht u van dienst kunnen zijn:

gik_statr-banner

geloven in de kerk

online-bijbelcursus

 

Onze kerkelijke organisatie

Plaatselijke kerk

De plaatselijke kerk regelt in principe zoveel mogelijk zelf, met behulp van de afspraken die de kerken gezamenlijk maken. Er zijn ongeveer 180 plaatselijke kerken die over het hele land zijn verspreid. Kerken, die bij elkaar in de buurt liggen, komen in de regel twee maal per jaar samen in een classisvergadering.

Classis

Een classis is een soort rayon van kerken. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben dertien van zulke classes. In zo’n classisvergadering willen de kerken elkaar dienen en helpen. Ook is er sprake van intervisie: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken? De classisvergadering examineert ook nieuwe predikanten. Verder kunnen leden van plaatselijke kerken hier beroep aantekenen tegen beslissingen van de leiding van hun plaatselijke kerk. Kortom, hier worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.

Particuliere synode

Landelijk zijn er vier particuliere synodes: die van het Noorden, het Oosten, het Westen en het Zuiden. Elke particuliere synode telt drie a vier classes. De particuliere synode vergadert eenmaal per jaar.

 

Generale synode

Eens in de drie jaar komen de kerken bijeen in een generale synode. Deze synode bestaat uit 52 afgevaardigden uit de vier particuliere synoden. De hoogleraren van de Theologische Universiteit te Apeldoorn zijn als adviseurs aanwezig. Tijdens de generale synode maken de kerken onderlinge afspraken die in principe bindend zijn, in elk geval voor de komende drie jaar. Ook worden daar de hoofdzaken van het beleid dat de gezamenlijke kerken betreft vastgesteld. De generale synode kan ook commissies instellen met een speciale taak. Dit noemen we deputaatschappen.

 

De classes, particuliere synodes en de generale synode zijn geen permanent bestuur. Zij functioneren alleen wanneer zij vergaderen en zodra die tijd voorbij is, is de leiding van de plaatselijke gemeente (= de kerkenraad) verantwoordelijk. Er is dus geen centrale kerkelijke leiding, maar er zijn wel centraal gemaakte afspraken.

 

structuur CGK

 

Dienstenbureau

In Veenendaal is een bureau voor dienstverlenende doeleinden.

 

Met dankbaarheid mogen we melding maken van het feit, dat de CGK bewaard zijn gebleven voor kerkscheuringen, ook al hebben enige predikanten en gemeenten haar incidenteel verlaten. Het was niet altijd eenvoudig om de band van de eenheid te bewaren, omdat er tussen de plaatselijke kerken soms verschil bestaat in geloofsbeleving. Dit kan tot spanningen leiden. Anderzijds zijn er ook bepaalde theologische ontwikkelingen, die van tijd tot tijd onrust veroorzaken. Er is echter nog steeds eenheid in de CGK; een eenheid die bepaald wordt door de Bijbel en de aangenomen belijdenis.

Structuur

De basis van het hele kerkverband ligt bij de plaatselijke kerk. De leden vormen een kerk. Als je als kind gedoopt bent, ben je lid van de kerk: dooplid. Wanneer je belijdenis van je persoonlijk geloof hebt afgelegd op latere leeftijd, word je belijdend lid. Belijdende leden hebben actief stemrecht, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe leiding van de kerk gekozen moet worden. Anderzijds hebben de leden ook plichten. Financieel dienen zij er mee te werken dat de kerk haar werk kan doen, bijvoorbeeld in het onderhoud van haar personeel, in het steunen van projecten, zorg voor minderbedeelden enzovoort. Dat geldt niet alleen voor het huishoudboekje van de plaatselijke kerk, maar tevens de verplichtingen die we als kerkverband hebben naar binnen en naar buiten.

De kerkenraad wordt gevormd door mannelijke leden die door de belijdende leden van de gemeente worden gekozen tot het ambt (= functie in de plaatselijke kerk) van predikant, ouderling of diaken. De taken van deze kerkenraadsleden staan omschreven in de bevestigingsformulieren die het kerkverband heeft aanvaard voor deze ambten. Alle kerkenraadsleden hebben zwijgplicht t.a.v. vertrouwelijke aangelegenheden. Daarnaast heeft de kerkenraad de taak om zoveel mogelijk verantwoording af te leggen aan de leden. De kerkenraad mag zich laten bijstaan door commissies aan wie hij bepaalde taken heeft gedelegeerd (bijv. een financiële commissie). Belijdende leden mogen bezwaren indienen bij de kerkenraad, wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. Als de kerkenraad hierop niet voldoende ingaat, mogen zij hierover beroep aantekenen bij de classis (zie organisatie). De kerkenraad heeft de plicht om toe te zien op leer en leven van het kerklid. Wanneer die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en de belijdenisgeschriften mag tot censureren (kerkelijke vermanen/straffen) worden overgegaan. Dat gaat volgens een nauwkeurig voorgeschreven procedure, waarbij veel ruimte is ingebouwd voor goede gesprekken, hoor en wederhoor. De activiteiten op plaatselijk niveau vormen het kloppend hart van de chr. geref. kerken. Op zondag komt de gemeente (= de mensen die betrokken zijn bij de kerk) samen, met gasten en andere belangstellenden. Vooral daar wordt beleefd wat het is om kerk te zijn. Hier wordt gepreekt uit de Bijbel. De doop en het avondmaal worden bediend. De gemeente ontmoet God en elkaar.