Home > Preken > zondag 14 november 2021,…

zondag 14 november 2021, middag dienst om 15.30 uur in Beverwijk

geen opname beschikbaar!

zondag 14 november 2021, middag dienst om 15.30 uur in Beverwijk

voorganger ds. P.J. den hertog uit Amsterdam

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Zingt, zingt een nieuw gezang den HERE (Psalm 98 vers 1, 2 en 4 OB)

  1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HERE,

dien groten God, die wond’ren deed!

zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,

zijn heilig’ arm, wrocht heil na leed.

Dat heil heeft God nu doen verkonden,

nu heeft Hij zijn gerechtigheid,

zo vlekkeloos en ongeschonden,

voor ’t heidendom ten toon gespreid.

2.Hij heeft gedacht aan zijn genade,

zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.

Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,

nu onze God zijn heil ons schenkt.

Juich dan den HEER met blijde galmen,

gij ganse wereld, juich van vreugd.

Zing vrolijk in verheven psalmen

het heil, dat d’ aard’ in ’t rond verheugt!

4. Laat al de stromen vrolijk zingen,

de handen klappen naar omhoog,

’t gebergte vol van vreugde springen

en hupp’len voor des HEREN oog!

Hij komt, Hij komt, om d’ aard te richten,

de wereld in gerechtigheid!

Al ’t volk, daar ’t wreed geweld moet zwichten,

wordt in rechtmatigheid geleid.

Gemeente gaat staan

Stil gebed

God groet ons en wij spreken uit dat wij Hem nodig hebben

Zingen: Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwig­heid (Psalm 145 vers 5 en 6 OB)

5. Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwig­heid;

uw koninkrijk is eind’loos uitgebreid.

Gij ondersteunt hem, die voor ’t onheil zwicht:

Wie nederstort, wordt door U opgericht.

’t Ziet al op U ; ’t blijft alles op U wachten;

gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten;

g’ ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig,

opdat uw gunst, al wat er leeft, verzadig’.

6. De HEER is recht, in al zijn weg en werk;

zijn goedheid kent in ’t gans heelal geen perk.

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;

hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;

dat ongeveinsd, in ’t midden der ellenden,

zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;

hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;

hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Gebed

We lezen uit de Bijbel, het Woord van God: Marcus hoofdstuk 12 vers 38 t/m hoofdstuk 13 vers 2 (HSV):

38 En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten,

39op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden.

40 Zij verslinden de huizen van de weduwen en voor de schijn bidden zij lang. Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.

41 En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in.

42En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een quadrans.

43En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben.

44Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.

131En toen Hij uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen!

2En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen?

Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

Zingen: Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God (Psalm 16 vers 1, 3 en 4 NB)

  1. Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,

Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.

Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.

Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen

dat mijn hart in mij opspringt bij ’t aanschou­wen.

3. Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart verlicht,

dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen.

Ik houd bestendig naar zijn aangezicht

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen.

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde

staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe leidde.

4. Daarom verheug ik mij van harte zeer,

want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen.

Naar ’t rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer,

Gij zult U tegen ’t graf een helper tonen.

Het pad des levens doet Gij mij betreden

en overvloed van vreugde schenkt uw vrede.

Woordverkondiging: Geef mij uw portemonnee hart

Zingen: God wijst mij een weg (nr. 144)

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt

maakt Hij mij Zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in Zijn hand leg

wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis – Hij leidt mij.

Hij toont mij een rivier in de woestijn.

Alles zal ooit vergaan, maar Zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt

maakt Hij mij Zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in Zijn hand leg

wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

Dankgebed

Collecte

Zingen: Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven (Psalm 27 vers 7 OB)

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,

mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?

Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed!

Hij is getrouw, de bron van alle goed.

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.

Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer!


Gemeente gaat staan

We belijden ons geloof


Zingen: O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring (nr. 189)

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht,

het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal dat vol is van uw kracht,


Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!


Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een lam,

sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,

en aan het kruis mijn zonde op zich nam.


Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!


Als Christus komt met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis, boe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.


Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!


We ontvangen de zegen van God

zondag 14 november 2021, middag dienst om 15.30 uur in Beverwijk