Home > Preken > zondag 8 december 2019,…

zondag 8 december 2019, middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk

zondag 8 december 2019, middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P. J. den Hertog uit Amsterdam.

Welkom

Zingen: Ik ben verblijd, wanneer men mij (Psalm 122 vers 1, 2 en 3 OB)

1. Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan Gereed, om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons, en doe als wij.” Jeruzalem, dat ik bemin; wij treden uwe poorten in; daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samgevoegd: wie haar beschouwt, zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten.

2.De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op; waar elk zich buigt; Naar d’ ark, die van Gods gunst getuigt, waar elk zijn naam belijdt en roemt; want d’ achtb’re zetel van ’t gericht, is daar voor Davids huis gesticht, de rechterstoelen staan daar binnen. Bidt, met een algemene stem, om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel, die u beminnen.

3. Dat vreed’, en aangename rust, en milde zegen u verblij’; dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd’ en lust. Om vriend en broed’ren spreek ik nu: “De vrede zij en blijv’ in u, nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om ’s HEREN huis, in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken.”

* We gaan staan *

Moment van stilte om ons te richten op God

We spreken uit dat we God nodig hebben

God groet ons

Zingen: U alleen, U loven wij (Psalm 75 vers 1, 4 en 7 nieuw berijmd)

U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer,

want uw naam zo rijk van eer; is tot onze vreugd nabij.

Men vertelt in heel het land; al de wondren van uw hand.

4. Of gij oost- of westwaarts ziet, om hulp zoekt in de woestijn,

alle grootheid is slechts schijn: God is Rechter die gebiedt.

Hij verhoogt en Hij slaat neer; naar zijn recht, Hij is de Heer.

God is ’t die ik loven zal,ik loven zal als mijn Heer.

Ik vermeld zij roem en eer, ik bewerk der bozen val.

Al wie in Gods recht gelooft, gaat met opgeheven hoofd.

* We gaan zitten *

We bidden tot God

We lezen uit de Bijbel, het Woord van God: Romeinen hoofdstuk 15 vers 1-13

1Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen.

2Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.

3Want ook ​Christus​ heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen.

4Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.

5En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met ​Christus​ ​Jezus,

6opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere ​Jezus​ ​Christus​ verheerlijkt.

7Daarom, aanvaard elkaar zoals ook ​Christus​ ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.

8En ik zeg dat ​Jezus​ ​Christus​ een Dienaar van de ​besnijdenis​ is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen,

9en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de ​barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.

10En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk!

11En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!

12En verder zegt ​Jesaja: De wortel van ​Isaï​ zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen.

13De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en ​vrede​ in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de ​Heilige​ Geest.

Zingen: Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt (Opw 51)

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld,

en uw blijdschap wordt vervuld,en uw blijdschap wordt vervuld

Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt en uw blijdschap wordt vervuld

[Johannes hoofdstuk 15 vers 11-12]

Woordverkondiging

Zingen: Heer, wat een voorrecht (Liedbundel 197)

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want Uw woord maakt Uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht. Als een lamp, die nog schijnt in de nacht. Samen te strijden in woord en in werk Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet. Vol van Uw liefde, genade en kracht. Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.  

We danken onze God en bidden tot Hem

 

Collecte

* We gaan staan *

Zingen: Looft God, looft zijn naam alom (Psalm 150 vers 1 en 2 OB)

Looft God, looft zijn naam alom;

looft Hem in zijn heiligdom;

looft des HEREN grote macht,

in den hemel zijner kracht;

looft Hem, om zijn mogendheden,

looft Hem, naar zo menig blijk

van zijn heerlijk koninkrijk,

voor zijn troon en hier beneden.

Looft God, met bazuingeklank;

geeft Hem eer, bewijst Hem dank;

looft Hem, met de harp en luit;

looft Hem, met de trom en fluit;

looft Hem, op uw blijde snaren;

laat zich ’t orgel overal

bij het juichend vreugdgeschal.

tot des HEREN glorie, paren

We belijden ons geloof

Zingen: Looft God naar zijn hoog bevel (Psalm 150 vers 3 OB)

Looft God naar zijn hoog bevel,

met het klinkend cimbelspel,

looft Hem, op het schel metaal

van de vrolijke cimbaal;

looft den HEER, elk moet Hem eren;

al wat geest en adem heeft,

looft den HEER, die eeuwig leeft,

looft verheugd den HEER der heren.

God zegent ons

zondag 8 december 2019, middagdienst om 15.00 uur in Beverwijk