Home > Preken > dankdag > dankdag 2019, woensdag 13…

dankdag 2019, woensdag 13 november, middagdienst voor de kinderen en avonddienst voor iedereen

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

Liturgie voor de dienst met extra aandacht voor de kinderen op dankdag 13 november 2019 om 15.30 uur in  de Christelijke Gereformeerde Kerk van Beverwijk-Westzaan

Goed bericht in oorlog en hongersnood

DENKEN   DANKEN   DELEN

welkom

zingen God die alles maakte Lied 299

God, die alles maakte, de lucht en ’t zonlicht blij,

de hemel, zee en aarde; zorgt ook voor mij.

God die ’t gras gemaakt heeft. De bloemen in de wei,

de bomen vruchten, vogels, zorgt ook voor mij.

God die alles maakte, de maan en sterrenrij,

als duistre wolken komen, zorgt steeds voor mij.

Stil gebed

Votum,  we zeggen dat we de hulp van de Here God nodig hebben En we krijgen een  groet van God.

Zingen: Lied Zing zingen 332

Gesprek over Waarom dankdag ?

Zingen  Lied 326 Voor al Uw goede gaven Heer

Gebed

Een verhaal uit de Bijbel “Wat honger met je doet”

Zingen  Lees je bijbel, Lied 316

              bid elke dag 3X

              Lees je Bijbel bid elke dag

              dat je groeien mag 3X

              Lees je bijbel bid elke dag

              dat je groeien mag.

 We lezen uit de Bijbel 2 Kon 6:32- 7:2

31En hij zei:  God mag zó en nog veel erger met mij doen, als het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, vandaag op hem zal blijven!

32Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. De koning stuurde een man voor zich uit, maar voordat de bode bij hem gekomen was, had hij zelf tegen de oudsten gezegd: Hebt u gezien hoe die moordenaarszoon iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden? Let op! Als die boodschapper komt, sluit dan de deur, en dring hem bij de deur terug. Is het geluid van de voetstappen van zijn heer niet achter hem?

3Terwijl hij nog met hen sprak, zie, toen kwam de bode naar hem toe en de koning zei: Zie, dit kwaad is van de HEERE, wat zou ik verder nog op de HEERE wachten?

1Toen zei Elisa: Hoor het woord van de HEERE. Zo zegt de HEERE: Morgen omstreeks deze tijd zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor een zilveren sikkel en twee maten  gerst voor een sikkel.

2Maar een officier, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei: Zie, al maakt de HEERE sluizen in de hemel – hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij zei: Zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten.

zingen ps 146:1,5 o

We gaan verder met het Bijbelverhaal “Goed bericht”   

Zingen  ps 72:4 n Hij zal de Redder

Lezen uit de Bijbel 2 Kon 7:3-9

3 Er waren vier melaatse mannen bij  de ingang van de poort. Zij zeiden tegen elkaar: Waarom blijven wij hier totdat wij sterven?

4 Als wij zeggen: Wij zullen de stad binnengaan – er is honger in de stad, dan zullen wij daar sterven; en als wij hier blijven, zullen wij ook sterven. Nu dan, kom, laten wij naar het legerkamp van de Syriërs overlopen. Als zij ons laten leven, dan zullen wij leven, en als zij ons doden, laten we dan maar sterven.

5 En in de avondschemering stonden zij op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. Toen zij aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, was er niemand.

6 De Heere had het leger van de Syriërs namelijk een  geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden – het geluid van een groot leger – zodat zij tegen elkaar zeiden: Zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen.

7 Zij waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Zij hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels, en het legerkamp zoals het was, en waren gevlucht voor hun leven.

8 Toen nu deze melaatsen aan de rand van het legerkamp kwamen, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen vandaar zilver, goud en kleren mee, en gingen het verbergen. Daarna keerden zij terug, gingen een andere tent binnen, namen ook daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen.

9 Toen zeiden zij tegen elkaar: Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover. Als wij wachten tot het morgenlicht, staan wij schuldig. Nu dan, kom, laten wij dit in het huis van de koning gaan vertellen.

zingen L 126

Dank U voor elke nieuwe morgen.

Dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen,

bij U komen mag.

Dank u voor alle goede vrienden,

dank U, o God voor al wat leeft.

Dank U voor wat ik niet verdiende:

dat Gij mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,

dank U voor ieder klein geluk,

dank U voor zoveel held’re kleuren,

dank U voor muziek.

Dank U dat mij geen kwaad kan deren.

Dank U dat U mijn ziel behoedt.

Dank U dat ik van U mag leren,

hoe ik leven moet.

Dank U, o Heer laat mij U danken.

Dank U, o God ik zing ervan.

Dank U, o Heer ik wil U danken,

dat ik danken kan.

We gaan Denken  danken   delen

zingen: Lied 296 De Heere zegent jou

zegen            

dankdag 2019, woensdag 13 november, middagdienst voor de kinderen en avonddienst voor iedereen