Home > Preken > Goede Vrijdagdienst om 19.30…

Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Het is volbracht!                             Goede Vrijdag 10 april 2020 19.30 uur

Video uitzending: vanuit de Opstandingskerk in Leiden klik op:

link: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

of: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1970/events/event/15575824-202004101930

Voorgangers:         ds. M.K. Boersema en ds. A.J. van der Toorn

Musici:                   Dorine Boersema en Pieter van der Woerd

Zangeressen:         Gertiena en Yildou Muurling

Collectedoel: 1e Kerk; 2e Stichting Present Leiden

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

       Zingen: Psalm 31: 1 GK                

Bij U, o Heer, zoek ik bescherming.

Beschaam mijn hoop dan niet,

als U mijn noden ziet.

Hoor mijn gebed en toon ontferming.

Wil uitkomst mij bereiden,

mij naar uw recht bevrijden.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

        Zingen: Psalm 31: 3 GK               

Heer, U maakt los de sterke banden

en trekt mij uit het net,

verborgen uitgezet.

Mijn geest beveel ik in uw handen.

U, Here, wilt uit lijden

mij door uw trouw bevrijden.

Dienst van de heilige Schrift

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Johannes 19,1-16a

        Zingen: Via Dolorosa (Sela) 

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat.

Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,

langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.

En Hij droeg met elke stap; de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon; en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Schriftlezing: Johannes 19,16b-27

        Zingen: Hij is de weg gegaan*       

Hij is de weg gegaan

van distels en van doornen,

Hij treedt in ons bestaan,

hiertoe is Hij geboren.

Koning en onderdaan

de weg van kuilen, stenen,

zijn kruis achter Hem aan

op Simon van Cyrene

Bloedstrepen in zijn huid,

door striemen overwoekerd,

onrein de poorten uit,

de weg van een gevloekte.

Van boven zon en maan

gekomen tot de zijnen,

de afgrond ingegaan,

gedaald in Gods ravijnen.

De diepte tegemoet,

gehoorzaam, maar als Jona,

ten onder in de vloed –

o via dolorosa.

Gemeente:  

Wij zijn wel om Hem heen

met liedren en gebeden,

maar Hij gaat heel alleen

de weg naar wereldvrede.

Gij zijt de weg gegaan

van distels en van doornen,

o Heer, doe ons verstaan:

niet eeuwig zal Hij toornen.

* Lied uit het paasoratorium ‘Lam dat ons doet leven’ van Dirk Zwart (muziek) en Ria Borkent (teksten)

http://www.dirkzwart.com/images/stories/mp3/p13%20hij%20is%20de%20weg%20gegaan%20fragment.mp3

Schriftlezing: Johannes 19,28-37

        Zingen: GK 204/Lb 189: 1 en 4    

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders, waar is toch uw almacht thans, waar uw goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis! ‘k Heb mij, Heer, voor dood en leven;

U gegeven. Laat mij dan in vreugd en pijn; met U in gemeenschap zijn.

Verkondiging van Johannes 19,28-30

       Zingen: nLb 574                          

Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,

U ging onze kruisweg, U stierf onze dood,

in de nacht der nachten streed U onze strijd,

U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.*

………………………………………………………………

Christus is gekomen in ons aards bestaan,

nam onze gestalte, onze zwakheid aan,

aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid,

Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.*

………………………………………………………………

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,

U verbreekt het donker, alles is volbracht;

geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,

één van ziel en levend bij uw heilig woord.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.*

* = Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U.

Dienst van de gebeden en toewijding

Dankgebed en voorbede

Inzameling van gaven

muziek van ‘Ave verum corpus’   

Vertaling:   Gegroet waarachtig lichaam,

geboren uit de maagd Maria,

dat werkelijk heeft geleden

en voor de mens geofferd is aan het kruis.

Uit wiens doorboorde zijde

water met bloed vloeide.

Wees voor ons een voorsmaak

tijdens de beproeving van de dood.

O Jezus zoet, o Jezus getrouw, o Jezus, Zoon van Maria.

       Zingen: nPsalm 22: 7          

Eens zal men Hem erkennen, overal.

De dag komt dat de wereld knielen zal

voor de geduchte Heer van het heelal:

Hij zal regeren.

Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren.

Het nageslacht zal al zijn daden prijzen

en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:

het is volbracht.

Zending en zegen

Zegen van God

Goede Vrijdagdienst om 19.30 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden