Home > Preken > PASEN! > zondagmorgen 12 April, PASEN…

zondagmorgen 12 April, PASEN 2020; De Here is waarlijk opgestaan

klik op het pijltje om de dienst te beluisteren…

zondag 12 april 1e paasdag; om 10.00 uur de morgendienst vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

klik op de link naar de online videodienst hieronder:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1970/events/recording/158667840001970

Jezus’ Paasgroet

Welkom en mededelingen

Aansteken nieuwe Paaskaars

ZINGEN: Psalm 149: 1, 2 en 5

1. Halleluja ! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israel, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heeren wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilge reien naadren.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heeren heiligdom.

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs ’s Heeren welbehagen !
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht.
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen ’s Heeren naam.


Stilte om tot God te naderen


Groet van God – belijdenis van vertrouwen

ZINGEN: PvN 16

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten,
Maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Gods wil voor ons leven: Kolossenzen 3,1-17
ZINGEN: Psalm 18: 1

Ik heb U lief van ganser harte, Heere.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Johannes 20,1-23 en 1 Johannes 1,1-4


ZINGEN: Liedboek 215

Christus onze Heer verrees,
halleluja!
Heil’ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die ten dode ging aan ’t kruis,
halleluja!
Bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf,
halleluja!
Dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja!
Heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer,
halleluja!
Eng’len juub’len hem ter eer,
halleluja!


Project ‘Ken je Mij?’ – Leef je mee met Mij?
ZINGEN: OTh 108

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans’ Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held!
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.
Die in ‘t geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid


Verkondiging van Johannes 20,19-21
ZINGEN: OTh 166

Vrede zij u,
vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u,
vrede zij u,
gelijk mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Blijf in mijn vrede,
blijf in mij,
mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede,
blijf in mij,
mijn woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvangt mijn Geest,
Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest,
Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.


Luisterlied: De Heere is mijn Redder

Uit de golven van de zee nam Gods genade ook mij mee,
totdat ik stond op de vaste grond: de Heere is mijn Redder.


refrein Wie, wie is onze God gelijk? Hij verlost, is in liefde rijk;
Hij die vergeeft, overwonnen heeft; de Heere is mijn Redder.


Al moet ik door het duister gaan, zijn kracht helpt mij het te doorstaan,
en in de verte schemert licht; de Heere is mijn Redder.

refrein
Ik hoop in God, want wie gelooft, ontvangt wat God ons heeft beloofd,
de winter wijkt en de lente komt; de Heere is mijn Redder.

refrein
Als ik moet wachten lange tijd of als de dood ons mensen scheidt,
dan ken ik toch zijn genade nog; de Heere is mijn Redder.

refrein
En als ik hier eens sterven moet, Hij laat mij niet alleen, Hij doet
mij opstaan dan, en haalt mij thuis; de Heere is mijn Redder.

refrein
Glorie zij aan God de Vader, glorie zij aan God de Zoon,
glorie voor de Geest, voor eeuwig. De Heere is mijn Redder.


Gebeden


Inzameling van gaven
ZINGEN: OTh 129

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.


Zegen van God

zondagmorgen 12 April, PASEN 2020; De Here is waarlijk opgestaan