Home > Preken > bevestigingsdienst ouderlingen en diakenen > zondag 2 januari 2022,…

zondag 2 januari 2022, middagdienst om 15.30 uur in Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de uitzending: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2566-CGK-Beverwijk-Westzaan/events/event/15766115-202201021525

zondag 2 januari 2022, middagdienst om 15.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen

Psalm 23:1 (OB)

De God des heils wil mij ten Herder wezen;
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
In ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden.

Stil gebed

Votum en Groet,

Psalm 135: 1 en 10 (NB)

Halleluja ! looft den Heer,
prijst zijn naam en majesteit,
toegewijden aan zijn eer,
die vanouds zijn knechten zijt,
gij die uw verheven plicht
in de tempelhof verricht.

Zegen, Israel, den Heer,
priesters, looft zijn majesteit,
tempeldienaars, prijst zijn eer,
looft Hem, wie zijn naam belijdt.
Hij woont bij ons in gena.
Prijst den Heer. Halleluja !

Gebed en voorbede

Schriftlezing: 1 Petrus 4:12-5:5

Zingen Psalm 80:1 en 5 (OB)

Neem, Isrels Herder, neem ter oren;
Die Jozefs kroost, door U verkoren,
Als schapen gunstig hebt geleid;
Die enen troon van heiligheid
tussen cherubs hebt gesticht;
Verschijn weer blinkend met Uw licht.

Laat ons, o God der legermachten,
Niet vruchtloos op Uw bijstand wachten;
Ga onzen haat’ren zelf te keer;
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons; toon ons ’t lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.

Prediking: Tekst: 1 Petrus 5:1-5a

Thema: Ouderlingen in de gemeente van Christus

  1. waar ze op terug mogen vallen
  2. wat ze voor ogen moeten houden
  3. waar ze naar uit mogen zien

Zingen Lied 197 (Heer, wat een voorrecht)

1 Heer, wat een voorrecht,
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt
uw wegen bekend.

Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons
gebed, als een volk, dat juist
daarvoor, door U apart is gezet.
Vol van uw liefde,
genade en kracht,
als een lamp,
die nog schijnt in de nacht.

2 Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons
sterk. Delen in vreugde, in zorgen,
in pijn, als uw kerk,
die waarachtig wil zijn.
(Refrein)

Lezing formulier bevestiging ambtsdragers

Zingen Psalm 134: 3 (OB) (staande)
Dat ’s HEEREN zegen op u daal’;
Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
Hij schiep ’t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Lezing formulier verantwoordelijkheid gemeente

Dankgebed uit het formulier

aankondiging Collecten

Zingen Lied 28:2, 4 en 5 (de grote dag breekt weldra aan)

2 Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld,
elkaar vergeven doet.

4 Laat als u spreekt uw woord steeds
zijn, een echo van Gods stem
en laten diensten, groot en klein,
een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem.

5 In alles zij God eer gebracht,
aan Hem de lof gewijd.
Hij schenkt in Christus u de kracht,
Hem zij de heerlijkheid, de macht,
tot in al’ eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 28:1 en 3

1 De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.
Weest nuchter hier in uw bestaan
en houdt in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid.

3 Uw huis sta open, welgemeend;
betoont u steeds gastvrij.
Dient naar uw gave iedereen,
beheert wat God u heeft geleend,
genade velerlei.

Zegen

zondag 2 januari 2022, middagdienst om 15.30 uur in Westzaan