Home > Preken > zondag 2 januari 2022,…

zondag 2 januari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^

uitzending via kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2566-CGK-Beverwijk-Westzaan/events/event/15766114-202201020925

zondag 2 januari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep

welkom, mededelingen en aankondiging voorzang door ouderling van dienst.

 aanvangslied Zingen Psalm 146:1,6 ob

1. Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

6. ’t Is de HEER, wiens mededogen
Blinden schenkt het lieflijk licht;
Wie in ’t stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht;
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.

 gelegenheid voor stil gebed , Votum en groet

Joh de Heer 33/ EL 381 :1,2,3

1 Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?

3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Gebed

Wetslezing

Zingen: Psalm 143:10 o

10. Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,
En leid’ mij in een effen land.

Schriftlezing Luk 18:35-19:10

Kindermoment 

Zingen:  lied 283

283. Er is geen plaats…

1 Er is geen plaats, er is geen plaats, Zacheüs is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom, om er toch bij te zijn.

2 Daar zit die kleine tollenaar, daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien, maar Jezus kijkt omhoog.

3 ‘Zacheüs, waarom schuil je weg, zo angstig als een muis?
Zacheüs, kom vlug uit je boom, en breng Mij in jouw huis.’

4 Zacheüs gaat met Jezus mee, de mensen zijn verrast,
Zacheüs is een tollenaar, en Jezus is zijn gast.

5 Want Jezus, die de mensen kent, Hij roept ze bij hun naam:
de ware Zoon van Abraham, laat niemand buiten staan!

Verkondiging Luk 19:10 De Kerstboodschap van Jezus zelf

Zingen Opw 268 Hij kwam bij ons heel gewoon…

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

refrein
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.

refrein
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Wij willen worden als Hij,
elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

refrein
Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Dankgebed en voorbeden

Slotzang  ps 72:4,6 n Hij zal

4.Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

6.Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Zegen.

zondag 2 januari 2022, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.