Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 5 april 2020,…

zondag 5 april 2020, middagdienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

zondag 5 april 2020, middagdienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden.

klik op het pijltje….

(Deze dienst is opgenomen op zondagmiddag 1 maart 2020)

als u de preek wilt lezen klik hier om een pdf bestand te downloaden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Wie ben ik? (1); Hulpeloos maar niet hopeloos

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

       Zingen: Psalm 65: 1 en 2 (staand)

De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

       Zingen: Lb 323: 1 en 2

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen,
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem,
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.

2. God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven, dag en nacht de engelen loven; Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere, al de hoge hemelsferen. Laat o Heer, U ter eer, ons lied ook U prijzen. lof en dank bewijzen

Dienst van de heilige Schrift

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Romeinen 5,12-21 en 7,4b-14

        Zingen: Lb 461: 1-3, 5-7

1  O hoogt’ en diepte, looft nu God;
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.
2  O wondre liefd’, o wijsheid Gods,
toen zond’ ons ’t licht benam,
hebt Gij ’t verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.
3  De liefde is zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.
5  Hij die voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,
6  in het verborg’ne van de hof,
aan ’t kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.
7  O hoogt’ en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is veiligheid.

Verkondiging n.a.v. Heidelbergse Catechismus, vraag 3-8

       Zingen: de nieuwe Psalmberijming 40: 1, 5 en 6

1. Verlangend heb ik op de HEER gewacht.
Hij luisterde naar mijn gebed:
Hij heeft mij uit het slijk gered
en op een rots in veiligheid gebracht.
Ik was al opgegeven,
maar Hij liet mij herleven!
Nu zing ik tot zijn eer
een nieuw verlossingslied.
Laat ieder die het ziet
vertrouwen op de HEER.

5. Red mij opnieuw, want onheil drukt mij neer.
Van alle zonden die ik doe
ben ik gebroken en doodmoe.
Schiet mij te hulp, HEER, want ik kan niet meer.
Laat wie mijn dood beramen
zich voor hun plannen schamen.
Bestraf hun lasterpraat.
Toon uw rechtvaardigheid.
HEER, zorg dat voor altijd
het lachen hun vergaat.

6. Wie zijn geluk alleen van U verwacht
zal lachen en zal vrolijk zijn.
Wie op U bouwt, zingt dit refrein:
‘Groot is de HEER, geweldig is zijn macht.’
Ik ben in mijn ellende
voor U geen onbekende.
Mijn redder, dat bent U.
HEER, U vergeet mij niet;
U weet van mijn verdriet.
Mijn God, bevrijd mij nu.

Dienst van de gebeden en toewijding

Dankgebed en voorbede

Inzameling van gaven

Geloofsbelijdenis (staand)

       Zingen: Psalm 18: 9 NB

Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t’ allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Heere ?
Wie is de rots die alles kan trotseren ?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

Zending en zegen

Zegen van God

zondag 5 april 2020, middagdienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden