Home > Preken > zondag 5 April, morgendienst…

zondag 5 April, morgendienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

klik op de link hieronder om de dienst teug te zien/beluisteren!

CGK Leiden, videodienst hier bekijken/ beluisteren

voorganger Ds. A.J. van der Toorn


Voorbereidingen voor Pasen (6)

Welkom en mededelingen

ZINGEN: Psalmen van Nu 16

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
En wringen zich voor hen in honderd bochten,
Maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.


Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

ZINGEN: Psalm 65: 1 en 2

1.De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.


Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 139: 1 (maandpsalm)

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.


Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Genesis 3,8-24; Johannes 19: 16b-24

ZINGEN: Psalm 22: 1 en 9 (O)

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij’, en brullend klaag in d’ angsten die ik lij’, dus fel geslagen? ’t Zij ik, mijn God, bij dag moog’ bitter klagen, Gij antwoordt niet;  ’t zij ik des nachts moog’ kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet.

9.Mijn beend’ren kan ik tellen, één voor één. Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreên. Z’ ontzien zich niet, om met mijn tegenheên hun geest te strelen, en onder zich mijn kleed’ren te verdelen; verhard in ’t kwaad, kan hun geen spel verdrieten; Zij werpen ’t lot, wat ieder zal genieten van mijn gewaad.


Paasproject ‘Ken je Mij?’ – Heb je nog hoop voor Mij?


ZINGEN: ELb 448

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.


Verkondiging, kern: Johannes 19,23-24
ZINGEN: Nieuwe Liedboek 562

k wil mij gaan vertroosten; in ’t lijden van mijn Heer, die zelf bedroefd ten dode; terneerboog keer op keer; en zocht in zijn ellende; naar troost om voort te gaan, tot hem wil ik mij wenden – o Jesu, zie mij aan.

Hoe sloeg ik ooit uw woorden; weerspannig in de wind, wilde niet zien of horen hoezeer ik werd bemind, mijn leven liep verloren, uw stem bracht mij tot staan, u bidt voor wie u hoonden – o Jesu, zie mij aan.

Mijn Heer die om mijn zonden; in doem en duisternis; ontluisterd en geschonden; aan ’t kruis gehangen is; Al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam, mijn redder, mijn genade – O Jesu, zie mij aan.


Gebeden
ZINGEN: Lb 177: 1, 2, 5 en 6

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.

Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Laat mij, o Heer, uw wond’re wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen,
als sterkte roemen.

Zegen van God

zondag 5 April, morgendienst vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden