Home > Preken > zondag 9 augustus 2020, video…

zondag 9 augustus 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst naluisteren, klik op het pijltje!

link naar de website van Leiden: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 9 augustus 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Heimwee
Welkom
Mededeling van overlijden
ZINGEN: Psalm 84: 1 GK (staand)

Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer
bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt,
omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven.
‘k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.


Overige mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 62: 1 (staand)

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 119: 53 en 54

Uw woord is louter en volkomen rein.
Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere.
Al word ik ook veracht, al ben ik klein,
met uw beloften blijf ik stil verkeren.
Heer, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn,
uw wet is waar, uw recht zal triomferen.

Wanneer mij nood, wanneer mij onheil treft,
zal uw getuigenis mij blijdschap geven,
is het uw trouwe wet die mij verheft.
– O eeuwig recht, o woord voorgoed geschreven ! –
O geef mij dat mijn hart dit goed beseft,
opdat ik voor uw aangezicht mag leven.


Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 119: 66

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Psalm 42


ZINGEN: nPsalm 42: 1 en 2

1. Als een uitgeputte hinde
die naar stromend water smacht,
zo verlang ik U te vinden,
God, mijn levensbron, mijn kracht.
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn:
Wanneer zal ik bij Hem zijn?
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
zal zijn glimlach mij begroeten?

2. Alle nachten, alle dagen
eet ik bitter tranenbrood.
Heel de dag door hoor ik vragen:
β€˜Is die God van jou soms dood?’
Ach, wat weet ik het nog goed
hoe ik meeliep in de stoet;
opgetogen klonk ons zingen
als we naar Gods woning gingen.


Lezing: Psalm 43
ZINGEN: nPsalm 42: 3

3. Waarom, ziel, zo aangeslagen?
Waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.
Want de dag komt – heb geduld! –
dat je Hem aanbidden zult.
Straks zal ik zijn naam belijden:
Hij zal mij opnieuw bevrijden.


Verkondiging van Psalm 42
ZINGEN: Lb 431: 4, 5 en 6

4 Ik riep de Heer aan in de nood:
O God, hoor naar mijn klagen!
Toen redde Hij mij van de dood.
Zijn goedheid blijft ons dragen.
Daarom, o Here, dank ik U,
o dankt Hem met mij, dankt Hem nu!
Geeft onze God de ere!

5 Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houdt moed, God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepte gaan.
Geeft onze God de ere!

6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezang
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijdt u zeer!
Geef onze God de ere!


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
ZINGEN: Opw 281 (kinderlied)

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.


Inzameling van gaven

ZINGEN: Maranatha (Sela) (staand)

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn?
Iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon; Heer, hoe lang nog voor U komen zal?
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Heer, wij zien met groot verlangen uit naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid; met haar bruidegom verenigd wordt.
Hef je handen op en kijk omhoog. Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop. Jezus komt. Er is een nieuwe dag!
Niets is beter dan bij U te zijn. Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom!


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 9 augustus 2020, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden