Home > Preken > zondagmiddag 2 augustus 2020,…

zondagmiddag 2 augustus 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven…

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondagmiddag 2 augustus 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. J.A. Vos, GKv predikant uit Hoofddorp

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 101: 1,2 en 5 (staand)

1. Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
van goedheid en gerechtigheid bezingen.
Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang
mijn psalmgezang.

2. Ik let op reine harten, rechte daden,
Heer, wanneer komt Gij tot mij in genade ?
Dan leef ik met de mijnen voor altijd
in zuiverheid.

5. Al wie zich rein van hart en handen tonen,
zullen mij dienen, mogen bij mij wonen,
terwijl ik toornig de bedriegers wijs
uit mijn paleis.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
ZINGEN: Lb 304: 1,2 en 3

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden,
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Gestes strijden
en d’ adem zijner lippen overmant,
de tegenstand.

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten,
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten,
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,
als Gods gezant.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Job 42
ZINGEN: Opw 123

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refrein)


Lezing: H.C. zondag 10
ZINGEN: Psalm 139: 1,2 en 4


1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht ?
Al steeg ik op in ’t hemels licht,
al daald’ ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.


Verkondiging: Gods vaderhand is altijd bij je
1) Vol liefde
2) Vol uitzicht

ZINGEN: Lb 429: 1,2 en 3

1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2.Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
’t is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3.Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
’t Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

DIENST VAN GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankgebed en voorbede
Inzameling van gaven


ZINGEN: Opw. 311: 1 en 4

1. k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van genâ, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht, Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht!

4. Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik, daarom zing ik U ter eer, ’s werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer! Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in Uw kracht, op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht

Geloofsbelijdenis (staand)
ZINGEN: Psalm 67: 2 en 3 (staand)

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam !
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez’ aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondagmiddag 2 augustus 2020, video – middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden