Home > Preken > Hemelvaartdag > 13 Mei 2021…

13 Mei 2021 “Hemelvaartsdag”; live – videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden

dienst naluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

13 Mei 2021 “Hemelvaartsdag” live – videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden

voorganger ds. M. K. Boersema

Welkom en mededelingen
Votum en Groet

Zingen: GK 101: 1 en 5
De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning,
gaat tot Zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in Zijn schoonheid staan,
omstraald van morgenlicht,
voor ’s Vaders aangezicht.
O, Heer, Die onze Koning zijt,
laat niets Uw rijk verhind’ren,
en open voor Uw kind’ren,
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met Uw feestkleed aan,
ons tot Uw bruiloft gaan.

Gebed
Schriftlezing: Hand. 1:1-14


Zingen: Heer, wij kijken naar omhoog (Sela)

Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.
Heer, U bent nu bij God.
Hij gaf U de macht.
U heerst overal, bij dag en bij nacht;
van nu tot in eeuwigheid.
Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest.
U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

Schriftlezing: Psalm 24
Preek – deel 1
Zingen: Psalm 24: 1 en 4

De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.


Preek – deel 2
Zingen: Op Toonhoogte 394


In de hemel is de Heer en zijn glans is als kristal.
Hij is de heilige van God en Hij heerst over ’t heelal.
Er is macht in zijn woord, als de waat’ren bruist zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw.
En aan U alle macht, alle heerlijkeheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
Miljoenen in gereedheid staan de engelen om zijn troon,
verbijsterend zijn sieraad en de schoonheid van zijn kroon.
Er is macht in zijn woord, als de waat’ren bruist zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw, zo is de rijkdom van zijn trouw.
En aan U alle macht, alle heerlijkeheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
U regeert in onze harten;
U regeert over ’t heelal;
U regeert in heel ons leven;
U regeert overal!
U regeert!
U regeert!
Overal!
En aan U alle macht, alle heerlijkeheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!
En aan U alle macht, alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer en de lof, want U regeert!

Collecte (In Beverwijk – Westzaan voor de eigen kerk) (klik)
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Dan zal hij komen op de wolken

Dan zal Hij komen op de wolken.
Verwacht, toch onverwachts,
Zal Hij verschijnen aan de volken.
En….,wordt het nooit meer nacht.
Het donker zal voorgoed verdwijnen.
Hij roept met hoog gezag
Hij is het die ons komt bevrijden,
Op deze jongste dag.
Dan zullen alle volken zingen
tot ere van Zijn naam.
Zijn liefde zal ons dan omringen.
De dood is afgedaan.
De tranen zullen niet meer stromen.
Hij is de levensbron,
die ons nieuw leven toe doet komen.
Herschept wat Hij begon.
Zegen

13 Mei 2021 “Hemelvaartsdag”; live – videodienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden