Home > Preken > zondag 9 mei 2021, video…

zondag 9 mei 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.herengrachtkerk.nl/live/

zondag 9 mei 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden

voorganger kandidaat J. C. (Jeroen) Bakker

Woord van welkom
Zingen: Votum en groet (Sela)

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Gebed
Zingen: Psalmen voor nu 130

Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch
Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht
Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou
verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Schriftlezing Efeziërs 2: 1-10
Preek
Luisterlied: You say – Lauren Daigle
I keep fighting voices in my mind that
say I’m not enough
Every single lie that tells me I will
never measure up
Am I more than just the sum of every
high and every low?
Remind me once again just who I
am, because I need to know (ooh oh)

(Ik blijf aan het vechten tegen de
stemmen in mijn hoofd dat ik niet
genoeg ben
Elke leugen die mij vertelt dat ik
nooit beter zal worden
Ben ik meer dan een som van
hoogte en dieptepunten?
Herinner me nogmaals wie ik ben,
want ik moet het weten (ooh oh).)

You say I am loved when I can’t feel
a thing You say I am strong when I
think I am weak
You say I am held when I am falling
short
When I don’t belong, oh You say that
I am Yours
And I believe, I believe
What You say of me
I believe

(Jij zegt dat ik geliefd ben wanneer ik
niks kan voelen
Jij zegt dat ik sterk ben wanneer ik
denk dat ik zwak ben
Jij zegt dat ik vastgehouden wordt
wanneer ik tekort kom
Wanneer ik nergens bij hoor, oh dan
zeg Jij dat ik van Jou ben
En ik geloof, ik geloof
Wat jij zegt over mij
Ik geloof)

The only thing that matters now is
everything You think of me
In You I find my worth, in You I find
my identity

(Hoe Jij over mij denkt is het enige
wat er toe doet in Jou vind ik mijn waarde, in Jou vind ik mijn identiteit)

You say I am loved when I can’t feel
a thing / You say I am strong when I
think I am weak / And You say I am
held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
And I believe, I believe What You say of me
Oh, I believe Taking all I have and now I’m laying
it at Your feet You have every failure God, and
You’ll have every victory

(Alles wat ik heb leg ik voor Je voeten
neer/ God, elke fout en elke
overwinning leg ik bij Jou neer)

You say I am loved when I can’t feel
a thing / You say I am strong when I
think I am weak / And You say I am
held when I am falling short / When I
don’t belong, oh You say that I am
Yours / And I believe, I believe
What You say of me
Oh, I believe

Wetslezing: Mattheus 22: 36-40
Collecte/Mededelingen
De tweede collecte voor deze zondag is voor deputaten buitenlandse zending (klik)

Dankzegging/voorbede

Zingen: Opwekking 378: 1, 2, 3

 1. Ik wil jou van harte dienen
  en als Christus voor je zijn.
  Bid dat ik genade vind, dat
  jij het ook voor mij kunt zijn.
 2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
  vinden bij elkaar houvast.
  Naast elkaar als broers en zusters,
  dragen wij elkanders last.
 3. Ik zal Christus’ licht ontsteken,
  als het duister jou omvangt.
  Ik zal jou van vrede spreken,
  waar je hart naar heeft verlangd.

  Zegen

  Zingen: Opwekking 378: 4 en 5
 4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
  huilen om jouw droefenis.
  Al mijn leeftocht met je delen,
  tot de reis ten einde is.
 5. Dan zal het volmaakte komen,
  als wij zingend voor hem staan.
  Als wij Christus’ weg van liefde
  en van lijden zijn gegaan.zondag 9 mei 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden