Home > Preken > Zondag 16 mei 2021, video…

Zondag 16 mei 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Zondag 16 mei 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden

voorganger ds. P. Nobel, (hervormd predikant te Garderen)

Thema: ‘Jezus leeft en ik met Hem’
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING

ZINGEN: Lb. 328:1

1  Here Jezus, om uw woordzijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
Hart en ziel en heel ons leven.

Stil gebed
Votum en Groet
ZINGEN: Psalm 98: 1 en 4
Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Psalm 67:1 (maandpsalm)

God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18


ZINGEN: Lb. 217: 1 en 2

1 Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

2 Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

Verkondiging
ZINGEN: Lb. 300:1,4 en 6

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankzegging en voorbede
ZINGEN: Bid, bid

Bid, bid (padada), zoek, zoek (padada), klop, klop en de Heer zal geven…
Bid, bid (padada), zoek, zoek (padada), klop, klop en de deur zal open gaan.
Aan een ieder die gelooft, heeft Hij Zijn kracht beloofd en daarom zijn wij sterk.
Als het woord van God in ons is, overwinnen wij het kwaad.
Slecht nieuws voor de duisternis want wij weten…
Bid, bid (padada), zoek, zoek (padada), klop, klop en de Heer zal geven…
Bid, bid (padada), zoek, zoek (padada), klop, klop en de deur zal open gaan.


Inzameling van gaven
de tweede collecte is in Beverwijk – Westzaan voor deputaten Pastoraat in de gezondheidszorg (klik)

ZINGEN: Psalm 43: 4 en 5

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?
Vertrouw op ’s Heeren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

Zondag 16 mei 2021, video morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” van Leiden.