Home > Preken > biddag > Biddag 2020, woensdag 4 maart…

Biddag 2020, woensdag 4 maart 2020, 15.30 uur dienst met en voor de kinderen in Westzaan

Liturgie voor de dienst met extra aandacht voor de kinderen op biddag 4 maart 2020 in de Christelijke Gereformeerde te Westzaan

Voorganger ds.J.van Dijken,

organist Corine van Minnen

thema van deze dienst: “ Vraag gerust”

orgelspel    

welkom 

zingen God die alles maakte EL 433

God, die alles maakte,

de lucht en ’t zonlicht blij,

de hemel, zee en aarde

zorgt ook voor mij.

God die ’t gras gemaakt heeft.

de bloemen in de wei,

de bomen vruchten, vogels,

zorgt ook voor mij.

God die alles maakte,

de maan en sterrenrij,

als duistre wolken komen,

zorgt steeds voor mij.

stil gebed     votum en groet

zingen Ps 136:1,12

Looft de Heer, want Hij is goed,

trouw in alles wat Hij doet.                

Want zijn goedertierenheid               

zal bestaan in eeuwigheid.    

            

Looft den Heer, die al wat leeft 

dagelijks zijn spijze geeft,                 

die ons laaft en die ons voedt.          

Eeuwig is Hij trouw en goed.

Gesprek over:  Welk eten vind je lekker ?

Zingen

Ik vouw mijn handen Heer en kniel voor U neer

ja voor U die mij nooit zal verlaten

Ik vouw mijn handen Heer en iedere keer

vind ik rust om met U te kunnen praten.

Ja ik bid U:  wees met mij op al mijn wegen

want wat zou ik kunnen doen zonder Uw zegen.

Ik vouw mijn handen Heer en kniel voor U neer

ja voor U die mij nooit meer verlaat.

Gebed     

We zingen : Lees je bijbel,

                     bid elke dag 3X

                     Lees je Bijbel bid elke dag

                     dat je groeien mag 3X

                     Lees je bijbel bid elke dag

                     dat je groeien mag.

We lezen uit de Bijbel Lukas 10:38-11:1-4

zingen 

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome

Uw wil geschiede op aarde

zoals in de hemel

Geef ons heden oins dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij aan anderen vergeven

en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze

Want van U is het Koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.Amen

Verkondiging

De Here Jezus bidt en leert ons bidden

Zingen: Méér dan brood (Lukas 11) – melodie Van U zijn alle dingen

De avond is gevallen,

het is al bijna nacht.

Ze slapen met z’n allen:

de Heere houdt de wacht.

Bid, en de Heer zal geven.

Ja, klop maar bij Hem aan.

Zoek Jezus in je leven:

Zijn deur zal opengaan!

Dan komt, heel ongelegen,

een man. Hij klopt steeds weer.

Hij heeft een gast gekregen

en heeft geen broden meer.

Bid, en de Heer zal geven.

Ja, klop maar bij Hem aan.

Zoek Jezus in je leven:

Zijn deur zal opengaan!

De man heeft brood gekregen.

Zijn  vriend helpt in de nood.

Bid steeds weer om Gods zegen,

want God geeft méér dan brood!

Bid, en de Heer zal geven.

Ja, klop maar bij Hem aan.

Zoek Jezus in je leven:

Zijn deur zal opengaan!

Je mag je handen vouwen:

Bid God om kracht en moed.

Als wij op Hem vertrouwen,

Dan komt echt alles goed!

Bid, en de Heer zal geven.

Ja, klop maar bij Hem aan.

Zoek Jezus in je leven:

Zijn deur zal opengaan!

Te zingen op de melodie  van ‘Van U zijn alle dingen’

Verkondiging: Jezus vertelt over bidden

Zingen  EL 420

Refrein: Als je bidt zal Hij je geven.

            Als je klopt op de deur zal Hij open doen

            Als je zoekt dan zul je vinden

Hallelluja

Halleluja hallelluja halleluja

Als je de vader vraagt om ’n brood

geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,

Heus Hij vergeet er niet één. Refrein

Als je mijn Vader iets wilt vragen,

vraag in mijn naam ,

Ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen

Ik ben dezelfde als toen. refrein

Waar gaan we samen voor bidden op biddag

ps 81:12 o

Opent uwe mond

eist van Mij vrijmoedig

op Mijn trouw verbond

al wat u ontbreekt

al waar gij om smeekt

schenk Ik overvloedig.

gebed

We gaan samen zingen:  Opw 40

1.         Zoekt eerst het Koninkrijk van God

            en zijn gerechtigheid,

            en dit alles krijgt u bovendien.

            Hallelu, halleluja.

2.         Men kan niet leven van brood alleen,

            maar van ieder woord

            dat door de Heer gesproken wordt.

            Hallelu, halleluja.

3.         Bidt en u zal gegeven zijn,

            zoekt en gij zult het zien,

            klopt en de deur zal voor u opengaan.

            Hallelu, halleluja.

Zegen      

orgelspel.

Vanavond begint de dienst om half 8.

Biddag 2020, woensdag 4 maart 2020, 15.30 uur dienst met en voor de kinderen in Westzaan