Home > Preken > oudejaarsdienst > Donderdag 31 december 2020,…

Donderdag 31 december 2020, oudejaarsdienst om 19.30 uur via de video verbinding met de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Donderdag 31 december 2020, oudejaarsdienst om 19.30 uur via de video verbinding met de CGK van Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Leven onder een open hemel

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Zingen: Liedboek 1973 – 392: 1, 3 en 5

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

Zingen: Psalm 90: 1

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen,
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond.
van uw beloften en van uw verbond.

Dienst van de heilige Schrift

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Openbaring 4

Zingen: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl)

In de hemel is de Heer
en zijn glans is als kristal.
Hij is de Heilige van God
en Hij heerst over t heelal.

Er is macht in zijn Woord.
Als de water’n bruist zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw,
zo is de rijkdom van zijn trouw.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om zijn troon.
Verbijsterend zijn sieraad
en de schoonheid van zijn kroon.

Er is macht in zijn Woord.
Als de water’n bruist zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw,  
zo is de rijkdom van zijn trouw.

En aan U alle macht,
alle heerlijkheid en kracht.
En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

U regeert in onze harten.
U regeert over ’t heelal.
U regeert in onze levens.
U regeert overal.

En aan U is de eer
en de lof, want U regeert!

Verkondiging, kern: Openbaring 4,11

Zingen: Psalm 99: 1, 4 en 8

1.God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond / op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen.

4.Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, / knielt voor Isrels Heer.
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren.

8.Maakt Hem nu tezaam / groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer, / Hij is onze Heer,
die met macht gekroond / op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere! / Heilig is de HERE.

Dienst van de gebeden en toewijding

Herdenken overledenen uit de gemeente van Beverwijk-Westzaan

[In onze gemeente in Leiden krijgt dat een plek op eeuwigheidszondag, de zondag voorafgaand aan advent. Andere gemeenten, waaronder Beverwijk-Westzaan, zijn gewend om dat op oudjaarsavond te doen. We maken daarom nu graag ruimte in de liturgie om hun gestorven gemeenteleden te herdenken.]

Zingen: Psalm 103: 7
Maar ’s HEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Dankgebed en voorbede

Inzameling van gaven

Geloofsbelijdenis vr. 26 uit de Heidelbergse Catechismus

Zingen: Psalm 90: 8 (eigen gemeentezang)

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven,
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Zending en zegen

Zegen van God

Luisterlied: Lb 398: 1, 2, 5 en 6 (Charlotte van der Plas)

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

refrein: In goede machten liefderijk geborgen,
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

            refrein

Donderdag 31 december 2020, oudejaarsdienst om 19.30 uur via de video verbinding met de CGK van Leiden