Home > Preken > nieuwjaarsdienst > vrijdag 1 januari 2021,…

vrijdag 1 januari 2021, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur via de videoverbinding vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

vrijdag 1 januari 2021, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur via video vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

De toekomst in goede handen

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Zingen: Lb 457: 1

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

Zingen: Psalm 92: 1, 2 en 3

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst,
dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HEREN.

Gij hebt mij door uw daden, / o HERE God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

Dienst van de heilige Schrift

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Openbaring 5

Verkondiging van Openbaring 5, kern v 9-10

Zingen: Lb 457: 2 en 4

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwe englen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Dienst van de gebeden en toewijding

Gebeden

Inzameling van gaven

Zingen: Lb 399: 1 en 3

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Zending en zegen

Zegen van God

vrijdag 1 januari 2021, nieuwjaarsdienst om 10.30 uur via de videoverbinding vanuit de CGK van Leiden