Home > Preken > Goede Vrijdag 2 april 2021,…

Goede Vrijdag 2 april 2021, videodienst om 19.30 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

Goede vrijdag dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^

link naar de dienst:  https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Goede vrijdag 2 april 2021, videodienst om 19.30 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

voorgangers: ds. M.K. Boersema (liturg) en ds. A.J. van der Toorn (verkondiging)

De goede Herder geeft zijn leven voor de schapen

Welkom en mededelingen

Uitleg bloemschikking

VOORBEREIDING
ZINGEN: Erkenne mich, mijn Hüter (J.S. Bach, Matthäus Passion, 15)
Erkenne mich, mein Hüter,
Mein Hirte, nimm mich an!
Von dir, Quell aller Güter,
Ist mir viel Guts getan.
Dein Mund hat mich gelabet
Mit Milch und süßer Kost,
Dein Geist hat mich begabet
Mit mancher Himmelslust.

(Houd gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede,
waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het paradijs.)

Stilte om tot God te naderen
Votum en groet

ZINGEN: Kyrie (Sela)

Als onze dagen donker zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe ver het licht kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.

Als wij vermoeid en zoekend zijn;
U bent dichtbij.
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.
Heer, blijf heel dichtbij.
Als wij verdwalen in de tijd;
U bent dichtbij.
U bent er tot in eeuwigheid.
Heer, blijf heel dichtbij.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Markus 15,1-15

ZINGEN: Psalm 22 (The Psalm Project)

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij.
En blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij.
En bent zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij.
En bent zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?

Maar ik, mijn God, ’k lig machteloos terneer.
Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
Al spottend gaan ze tegen mij tekeer.
Zij die mij smaden.

Zo luidt hun raad, terwijl ze mij verraden.
Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen.
Hij zal u redden, naar zijn welbehagen.
Zo klinkt hun spot.

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij.
En bent zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen? Mijn God.

Schriftlezing: Markus 15,16-41

Verkondiging van Markus 15,33-41

ZINGEN: Hard geslagen, vastgenageld (Sela)

Hard geslagen, vastgenageld;
zie Hem, stervend aan een kruis.
Hij, die onze straf wil dragen,
door zijn eigen volk verguisd.
’t Is de lang verwachte koning,
Davids Zoon en Davids Heer.
Hij, het Woord van God gekomen,
geeft de geest en spreekt niet meer.

Droeg een mens ooit zoveel lijden,
zag een ziel ooit zo’n verdriet?
Smalend spotte elke vijand,
angstig vluchtte elke vriend.
Hard geslagen door belagers
– niemand nam het op voor Hem.
Maar het hardst van alle slagen,
kwam Gods oordeel neer op Hem.

Wie te licht denkt over zonde
en haar diepe ernst niet ziet,
kijk naar Hem en zie verwonderd
wat een vonnis zij verdient.
Christus, het volmaakte paaslam,
droeg ons weerzinwekkend lot.
Hij, die onze zonden wegnam,
Hij verzoent ons weer met God.

Hier vindt ons geloof een bedding,
onze hoop een vaste grond:
Christus, rots van onze redding,
die verloren zondaars vond.
Alle lof, eer en aanbidding
voor zijn nooit volprezen naam!
Wie zijn hoop op Jezus vestigt,
leeft in hoop die nooit beschaamt.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING

Inzameling van gaven

de tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor deputaten Evangelisatie

ZINGEN: Liedboek 2013 – 590: 1, 2 en 5
Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

Hoe wonderlijk,
uitzonderlijk
een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk
van ons afgenomen.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

Goede Vrijdag 2 april 2021, videodienst om 19.30 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden