Home > Preken > Zondag 4 April 2021, PASEN,…

Zondag 4 April 2021, PASEN, Video – morgendienst vanaf 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Zondag 4 April 2021, PASEN, Video – morgendienst vanaf 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden.

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema: Verrast door de nieuwe morgen

Welkom en mededelingen, Toelichting bloemschikking

VOORBEREIDING
ZINGEN: Christus is opgestaan + Daar juicht een toon;

Christus is opgestaan, Christus is opgestaan,
ja, Christus is opgestaan. Heilige vrede daalt in ons hart.
Heerlijk verblijden, vreugde na smart.
Christus is opgestaan, Christus is opgestaan,
ja, Christus is opgestaan.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan.
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan.
Die met geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid.

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 118: 9 en 1

8.Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heeren naam.
Wij zeegnen u uit ’s Heeren woning,
wij zegenen u al tezaam.

1. Laat ieder ’s Heeren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gods wil voor ons leven: Colossenzen 3,1-17
ZINGEN: Liedboek 437

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.


ZINGEN: Psalm 148: 6
Naam van den Heer die heilig zijt,
gezegend uw aanwezigheid.
Ver boven aard’ en hemel gaat
de luister van uw hoge staat.
God is nabij en zeer verheven,
Hij doet zijn volk in ere leven.
Daarom gij schepping wijd en zijd,
verhoogt den Heer en weest verblijd !


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Markus 15,40 – 16,8

ZINGEN: Psalm 124: 4

Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.

Verkondiging van Markus 16,1-8
ZINGEN: Liedboek 210: 1 en 4

1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

4 Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Afronding Paasproject ‘Jezus gaat ons voor’
ZINGEN: Paasprojectlied

Aan het kruis is Hij gestorven, na drie dagen opgestaan.
Levend staat Hij in ons midden: Hoor, Hij noemt je bij je naam!
In een wereld vol van vragen, is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
Heel de wereld moet het weten: Jezus, Hij is opgestaan.
Ook aan jou geeft Hij het leven: Hoor, Hij noemt je bij je naam!

Inzameling van gaven

de 2e collecte in Beverwijk Westzaan is vandaag voor kerk en Israel!


ZINGEN: Opwekking 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
refrein :
Voor eeuwig is Uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam: Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U. De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer!
refrein


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God
ZINGEN: Opw 213: 1 en 3

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.

GEZEGENDE PAASDAGEN!

Zondag 4 April 2021, PASEN, Video – morgendienst vanaf 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden