Home > Preken > zondag 28 maart 2021,…

zondag 28 maart 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven, en geluidsboxen aan!

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 28 maart 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

voorganger ds. M. Boersema

Votum/Groet
Zingen: GK181: 1, 2, 6, en 8

 1. Hoor, onze Vader, hoor ons aan /
  nu wij in Christus tot U gaan. Hoe
  hemelhoog verheven, U / bent in uw
  Zoon dicht bij ons nu. Wie door uw
  Zoon de toegang vindt / mag tot U
  komen als een kind.
 2. Uw naam worde geheiligd, Heer /
  aan U de glorie en de eer. Groot is
  uw luisterrijke naam, uw liefde
  zegent ons bestaan. Uw waarheid
  vult de hemelhof / vervul de aarde
  met uw lof.
 3. Vergeef ons onze schulden,
  Heer, / de overtreding keer op keer,
  zoals ook wij doen aan elkaar / dat
  elk vergeeft zijn schuldenaar. In
  Christus Jezus leven wij / en in zijn
  kracht vergeven wij.
 4. Want van U is het koninkrijk, / de
  kracht en alle heerlijkheid. Eeuwige,
  God die ons bevrijdt, / aan U de lof in
  eeuwigheid. Amen ja amen, U die
  hoort,/ doet waar en zeker naar uw
  woord.

Gebed
Lezen: Marcus 11: 1-25
Zingen: Liedboek 550: 1 en 3

Liedboek 550: 1 en 3

 1. Verheug u, gij dochter van Sion,
  en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
  Uw koning rijdt binnen,
  het rijk gaat beginnen,
  de zalige tijden,
  Hij komt ons bevrijden
  rechtvaardig, zachtmoedig,
  de aarde zal spoedig
  een bloeiende tuin zijn van vrede en
  recht, de Heer heeft het heden
  gezegd.
 2. Verheug u, gij dochter van Sion,
  en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
  Zijn daden, zij zullen
  de aarde vervullen,
  voor jood en voor heiden
  door dood en door lijden
  draagt Hij met zich mede
  de blijdschap, de vrede,
  Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een
  knecht, zo brengt Hij het leven
  terecht.


Preek – deel 1
Zingen: Agnus Dei (Versie Sela?)

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.
Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal


Preek – deel 2
Zingen: Opwekking 796

De wereld zal het zien
als Hij straks op de wolken komt,
en elke ketting breekt
en elk gebroken hart viert feest:
wie kan onze God ooit stoppen?
Refrein:
Want God is de Leeuw, de koning
van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze
veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat
kwam
voor de zonde op aarde, zijn bloed
maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de
Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.
Open elke deur,
maak ruimte voor de hoogste Heer.
Hij is het, die ons redt;
en laat wie nu nog vast zit vrij,
want wie kan onze God ooit
stoppen?


Collecte/mededelingen

de tweede collecte voor Beverwijk – Westzaan is voor deputaten Onderlinge Bijstand en Advies


Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: The Psalm Project 118

Komt laten wij Gods goedheid loven;
Want goed is d’ Oppermajesteit; Zijn
goedheid gaat het al te boven; Zijn
goedheid duurt in eeuwigheid. Laat
Isrel nu Gods goedheid loven, En
zeggen: “Roemt Gods majesteit; Zijn
goedheid gaat het al te boven; Zijn
goedheid duurt in eeuwigheid


U bent mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit; Mijn God,
niets gaat Uw roem te boven; U prijs
ik tot in eeuwigheid. Komt laat ons nu
Gods goedheid loven, Want goed is
d’ Oppermajesteit; Zijn goedheid gaat
het al te boven; Zijn goedheid duurt
in eeuwigheid!


Zegen

zondag 28 maart 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden