Home > Preken > Hemelvaartdag > Hemelvaartsdag 21 mei 2020,…

Hemelvaartsdag 21 mei 2020, kerkdienst om 10.00 uur in de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden

link naar videodienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

Hemelvaartsdag 21 mei 2020, kerkdienst om 10.00 uur in de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden

Voorgangers Ds. A.J. van der Toorn en ds. M. Boersema

Welkom

Votum/Groet

Zingen: LvK 231: 1 en 4

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren’ uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng’len, samen,
juicht met een vreugd, die ’t al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

Bidden

Lezen: Lucas 24: 50-53

Lezen: Psalm 47

Zingen: Lvk 229 (GK 215): 1,3 en 5 (De dag van onze…)

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,
omstraald van morgenlicht,
voor ’s Vaders aangezicht.


De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhindren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan,
ons tot uw bruiloft gaan.

Lezen: Groeten van …….

Zingen: NPsalm 47: 1-2

1. Juich, applaudisseer; voor de hoogste HEER.

Volken, zing voor Hem, zing met hart en stem:

vol van majesteit; heerst Hij wereldwijd.

God kiest onze kant: onze aartsvijand

buigt nu voor ons neer; niemand biedt verweer.

Krachtig geeft zijn hand; ons een prachtig land.

2. Juich, want God stijgt op; vreugde klimt ten top.

Luid trompetgeschal; schettert overal.

Prijs de koning, zing; vol bewondering.

Wat een machtsvertoon: God zit op zijn troon.

Heersers treden aan; om voor Hem te staan.

Wat een erewacht; God heeft alle macht!

Preek

Zingen: Opwekking 764 (Zegekroon)

U zult altijd voor ons strijden; U hebt steeds Uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap: Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer, U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar Uw grootheid wordt bezongen,

wil ik knielen voor Uw troon. Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon. Vul dit huis nu met Uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied.

-Refrein- Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten; U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden, want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias, Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen, maar U hebt de dood onttroond;

zelfs het graf kon U niet houden; want U draagt de zegekroon.

-Refrein- Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon

Bidden

Zingen: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,

Leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;

Wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,

Dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als uw kind

Dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,

Maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:

Bij U te wonen is al wat ik wens,

Met als beloning dat ik op U lijk;

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,

Als ik daar kom in het licht van uw zon,

Stralend van vreugde, getooid als een bruid,

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, getooid als een bruid,

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Zegen

Zingen: Psalm 128: 3 (GK)

wijze van; Lvdk 465 “ Van u zijn alle dingen”.

Gods zegen moog’ u hoeden uit Sion, stad van Hem, opdat u ziet het goede van zijn Jeruzalem.

U ziet ook op uw bede uw nageslacht met vreugd.

God geve toch de vrede, die Israël verheugt.

Hemelvaartsdag 21 mei 2020, kerkdienst om 10.00 uur in de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden