Home > Preken > Jeugddienst > zondag 17 mei, middagdienst…

zondag 17 mei, middagdienst om 16.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

zondag 17 mei, middagdienst om 16.00 uur vanuit de CGK Leiden

(dit is een eerder opgenomen jeugddienst van 26 januari 2020 )

voorganger ds. A.J van der Toorn

orde van dienst:

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING

Psalm project 149: 1 en 3 met aangepaste tekst:

Halleluja ! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israel, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Psalmen voor nu: 16

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

Gebed

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Schriftlezing Openbaring 12 vers 1 tot 17

De Nieuwe Psalmberijming 2

1. Wat willen al die wereldleiders toch
met al hun plannen en hun dwaze dromen?
Ze voeren overleg om door bedrog
van God en zijn gezalfde los te komen.
Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;
Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:
‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning
regeert in Sion, op de berg van God.’

2. Hij sprak tot Mij en kondigde dit af:
‘Jij bent mijn zoon; ik geef aan jou het leven.
Bedwing de volken met een sterke staf;
Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.’
Heersers, wees wijs: je moet de HEER gaan eren.
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem.
Hij zal je anders in zijn vuur verteren.
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem.

Dienst van het Woord

verkondiging

Opwekking 669

Heer van de eeuwigheid; Laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard, God van Israël. Kom in uw wijsheid en macht,
Vol van uw glorie en kracht. Hoor naar de roep van ons hart,
Toon uw heerlijkheid. En ieder zal U zien; Die komt in majesteit.

Adonai, Adonai, Dan buigt elke knie; Voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai, Dan juicht elke tong: U alleen bent Heer!
Adonai.

Zie Jeruzalem wacht, Heft haar lofzang omhoog,
Alle poorten zien uit; Naar de dag dat U komt. En hoor hoe Sion zingt; Gezegend Hij die komt!

Adonai, Adonai, Dan buigt elke knie; Voor de hoogste Heer. Adonai, Adonai, Dan juicht elke tong: U alleen bent Heer! Adonai

U bent Heer over al wat leeft,
U bent heer over al wat leeft… (4x)

En hoor hoe Sion zingt; Gezegend Hij die komt!

Adonai, Adonai, Dan buigt elke knie; Voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai, Dan juicht elke tong: U alleen bent Heer!
Adonai. (2x)

Opwekking 638

Wie is als Hij; De Leeuw maar ook het Lam; Gezeten op de troon; Bergen buigen neer; De de zee verheft haar stem; Voor de allerhoogste Heer.

Prijs Adonai; Wanneer de zon opkomt; Totdat zij ondergaat; Prijs Adonai
Alle naties van de aard; Alle heiligen aanbid Hem.

Wie is als Hij; De Leeuw maar ook het Lam; Gezeten op de troon
Bergen buigen neer; De de zee verheft haar stem; Voor de allerhoogste Heer;

Prijs Adonai; Wanneer de zon opkomt; Totdat zij ondergaat; Prijs Adonai; Alle naties van de aard; Alle heiligen aanbid Hem (3x)

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING

dankgebed

collecte; In Beverwijk – Westzaan is de 2e collecte voor de Buitenlandse zending

luisterlied: Casting Crowns god of all my days

link: https://www.youtube.com/watch?v=ZYkZE8AogDE

“God Of All My Days”

In my worry, God You are my stillness
In my searching, God You are my answers
In my blindness, God You are my vision
In my bondage, God You are my freedom
In my weakness, God You are my power
You’re the reason that I sing
‘Cause You’re the God of all my days

Each step I take
You make a way
And I will give You all my praise
My seasons change, You stay the same
You’re the God of all my days

In my blindness, God You are my vision
In my bondage, God You are my freedom
All my days

Gezongen Geloofsbelijdenis

Opwekking 347

Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
In Zijn Zoon, in Christus Jezus
die, geboren uit een maagd
aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
Opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand

Jezus, Hij is Heer
Hij is Heer
Naam aller Namen, naam aller Namen

Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Hei’lge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigd,
gaat en predikt en geneest
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam

Jezus, U bent Heer
U bent Heer
Naam aller namen, naam aller namen.

zegen

zondag 17 mei, middagdienst om 16.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden