Home > Preken > zondag 24 mei 2020,…

zondag 24 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

om de dienst te beluisteren, klik op het pijltje…

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 24 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. M. Boersema

Welkom
ZINGEN: Psalm 103: 1

1.Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.


Votum/Groet


ZINGEN: Opw. 167

1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!


Gebed
Lezen: Openbaring 1: 1-3 en Openbaring 22: 6-21
ZINGEN: Liedboek 304: 1, 2 en 3

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
en ’t werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

2.De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden,
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Gestes strijden
en d’ adem zijner lippen overmant,
de tegenstand.

3.De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten,
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten,
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,
als Gods gezant.


Groeten van Johannes
ZINGEN: Opw. 333

Heer, U bent El Elohim. Daarom kom ik tot U. Heer, U bent El Elohim, ik aanbid U.
Toon mij uw glorie, toon mij wie U bent. Toon mij uw glorie. ‘k Wil U kennen, Heer.


Preek over Openbaring 22:12-17

ZINGEN: Psalm 72: 1 (maandpsalm)

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.


Wetslezing


Gebeden

Collecte

In Beverwijk Westzaan is de 2e collecte voor Deputaten Pastoraat in de gezondheidszorg

ZINGEN: Psalm 103: 9

9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heeren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heeren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.


Zegen

zondag 24 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden