Home > Preken > kerst nachtdienst > Kerst-nachtdienst op 24…

Kerst-nachtdienst op 24 december om 20.00 uur vanuit de CGK van Leiden

Kerstnachtdienst op 24 december om 20.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Meer dan een voorbijganger
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Weerklank 121: 1 en 2

1.God in ons midden,
Heer, wij aanbidden,
met al uw kinderen wereldwijd,
uw trouw aan mensen,
uw onbegrensde,
uw ongekende majesteit.

2.Lam dat de zonden draagt,
Lam dat de leeuw verjaagt,
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis –
Gij spreidt geen macht ten toon,
Gij zijt, o mensenzoon,
onder een open hemel thuis.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

ZINGEN: Verwachten (naar Psalm 33,20-21 en Psalm 130,5-6)

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Jeremia 14,7-9 en Lukas 2,1-7

ZINGEN: Psalm 80 medley

Heer, onze God, wees onze herder.
Kom, red ons Heer en leid ons verder.
Toon uw gelaat, vergeet ons niet
in onze wanhoop, ons verdriet.
Machtige God, bescherm ons, Heer.
U hebt een land aan ons gegeven,
een vruchtbaar land, een land vol leven.
Nu is de wijngaard leeggeroofd,
ons leven bijna uitgedoofd.
Machtige God, bescherm ons, Heer.
O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer
doe ons opstaan en help ons weer.

ZINGEN: Liedboek 1973
lied 132: 1 en 3
1.Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

3.Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Verkondiging; kern: Lukas 2,7b

ZINGEN: Liedboek 1973 – 139: 1 en 3
1.Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

3.O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

ZINGEN: Liedboek 2013 – 480: 1, 2 en 4
1.Ik wandel in gedachten
in Gods geboortehuis,
gezegend zijn de nachten
van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld
van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus’ kribbe,
geloof is mijn geluk.

2.Geen woorden zijn te vinden
dat ik begrijpen zal
hoe God als hemels kindje
moet slapen in een stal.
U Heer, mijn levensadem,
het hoogste woord van God,
vindt minachting op aarde,
moet slapen in een grot.

4.Kom in mijn hart en woon er,
het is geen vreemde plek,
U zelf hebt mij veroverd,
blijf in mij toegedekt.
Ik ben met ziel en zinnen
geopend, wonderstil.
Kom, wikkel U, Heer Jezus,
in diepten van mijn ziel.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankgebed en voorbede, Inzameling van gaven
ZINGEN: In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,
in doeken gehuld, als kindje terneer.
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis,
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,
die zondaren mint, zo nameloos teer,
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij,
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Lam Gods, voor de schuld, der wereld geslacht,
eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.
Kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,
breng U eerbiedig mijn zeeg’nende groet.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

Kerst-nachtdienst op 24 december om 20.00 uur vanuit de CGK van Leiden