Home > Preken > kerstdienst > Vrijdag 25 december 1e…

Vrijdag 25 december 1e kerstdag 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Vrijdag 25 december 1e kerstdag 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

voorganger ds. A. J van der Toorn

Wereldnieuws

Welkom en mededelingen
Toelichting bloemschikking
VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb 143: 1 en 3
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen

ZINGEN: Lb 138: 1, 2 en 4
1.Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2.De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4.O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde_in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Lezing: Titus 2,11-14

ZINGEN: Psalm 98: 1 en 3

1. Zingt een nieuw lied voor God den HERE,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3.Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Lukas 2,1-20

ZINGEN: Wijs mij de weg naar Bethlehem (Sela)

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:

Zo bent U Mensenzoon.
In deze nacht aanbid ik Hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik Hem,
mijn koning die ’k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

Verkondiging; kern Lukas 2,1. 6-7. 15

ZINGEN: Lb 135
Hoor, de englen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!

Hoor, de englen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!
Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.

Hoor, de englen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de englen zingen de_eer
van de nieuw geboren Heer!
DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Adventsproject

ZINGEN: God zal met ons zijn

refrein 1 God zal met u zijn,
God is Immanuël,
God zal met u zijn,
de God van Israël.

refrein 2 God zal met ons zijn,
God is Immanuël,
God zal met ons zijn,
de God van Israël.

Ver weg van het Kindje,
ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven,
Jezus is Zijn naam.
refrein 2

Jezus is de Koning,
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder
van de wereld zijn.
Ver weg in het oosten,
Waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning,
Hij kent onze naam.
Refrein 2

Inzameling van gavenZINGEN: Psalm 72: 6
6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

ZINGEN: Ere zij God
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.

Vrijdag 25 december 1e kerstdag 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden