Home > Preken > advent > zondag 20 december,…

zondag 20 december, video-middagdienst vanuit de GKv Herengrachtkerk te Leiden

dienste beluisteren? klik op het pijltje hierboven….

link naar video uitzending van de middagdienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 20 december, middagdienst om 17.00 uur vanuit de GKv Herengrachtkerk te Leiden

voorganger ds. M. K Boersema

Aansteken kaarsen
uitspreken tekst
Zingen: In het licht – Sela *)

IN HET LICHT

In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,

zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,

brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,

maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,

maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht

verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.


Votum/Groet
Zingen: Psalm 139: 1 en 6 (GK)

1. HEER, U doorgrondt mij van  omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen. 

6. Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid. Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven. 


Bidden

Lezen: Lucas 1:26-38
Lezen: Jesaja 49: 1-13

Groeten van Maria

Zingen: GK 187: 1-5 (Een engel zegt Maria aan)

1. Een engel zegt Maria aan: Nu breekt Gods Koninkrijk zich baan. U wordt de moeder van Gods Zoon, die heersen zal op Davids troon. 

Refrein 
God heeft ons niet vergeten: het Kind zal Jezus heten. 
Uit zonden redt Hij Israel. 
Zijn naam is ook: Immanuel. God is met ons. Halleluja! 

2. Maria vroeg hoe dat welk kan, want Jozef is nog niet haar man. Maar ’t Koningskind, dat zij verwacht: Het is een wonder van Gods kracht. Refrein 

3. Maria heeft Gods woord aanvaard. Zij heeft het in haar hart bewaard. Gehoorzaam zegt zij: Het is goed, al wat de Here aan mij doet. Refrein 

4. Dan wordt aan Jozef in de nacht de blijde boodschap ook gebracht. Hij neemt Maria tot zijn vrouw. En samen roemen zij Gods trouw. Refrein 

5. Want Jozef, die uit Juda kwam, was ook uit Davids huis en stam. Zo wordt de Heiland Davids Zoon. Voor eeuwig zit hij op de troon. Refrein 

Preek
Zingen: Als alles duister is (Taize)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.


Mededelingen/Collecte

De tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor het jeugdwerk in de eigen gemeente

Gebed

Zingen: Psalm 96: 1, 2, 6 en 8 (GK)

1. Zingt een nieuw lied voor God de  HERE. 
Zing, aarde, zing zijn naam ter ere.
Zingt voor de HEER met diep ontzag,
boodschapt zijn heil van dag tot dag,
opdat elk volk die lofzang lere. 

2. Leer ieder volk zijn glorie prijzen,
leer al de naties eer bewijzen aan
Hem die wonderen volbracht.
Groot is de HEER, geducht in kracht.
Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen. 

6. Vertelt de volkeren op aarde:
De HERE is het die aanvaardde
het koningschap, de oppermacht.
Vast staat de wereld door de kracht
waarin Hijzelf Zich openbaarde. 

8. Het juiche al voor God de HERE,
want Hij die alles zal regeren,
komt richten in gerechtigheid.
Hij komt in trouw en majesteit,
om ieder volk zijn recht te leren.

Zegen

zondag 20 december, video-middagdienst vanuit de GKv Herengrachtkerk te Leiden