Home > Preken > zondag 3 januari 2021, video…

zondag 3 januari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 3 januari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

link naar de dienst: www.cgkleiden.nl/streaming

voorganger ds. P. A. C. Boom uit Boskoop

God werkt het willen en het werken

Bericht van overlijden
ZINGEN: Psalm 84:1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Alfa en omega (Sela)

Alfa en omega (Sela)
Als de wereld lijkt te breken en de hoop lijkt uitgedoofd,
klinkt Uw stem die ons verzekert dat U doet wat U belooft.

Grijp dan in waar mensen lijden en laat ons Uw handen zijn.
Om met daden te bewijzen: eens zal alles anders zijn.

U bent alfa en omega. U zag het eind voor het begin.
U zult altijd met ons meegaan. Aan Uw rijk van vrede komt geen eind.

Heel de wereld zal herleven, vrij van honger en geweld.
Wie nu ziek is, wordt genezen. Wat kapot ging, wordt hersteld.

U houdt alles vast in handen. U bent sterker dan de angst.
U bent steeds het vaste anker, waarop ik vertrouwen kan.


Stilte om tot God te naderen
Votum en Groet
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 98: 1,4

1.Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4.Laat alle zee├źn, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.


Gods wil voor ons leven
ZINGEN: Lb. 328

Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.


Uitleg maandpsalm
ZINGEN: Psalm 117

Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan !


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Filippenzen 1:27-2:12
ZINGEN: Opw. 689

Opw. 689
Spreek, O Heer, door uw heilig woord, Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons En verander ons naar uw evenbeeld.


Zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, Onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, O Heer en voltooi in ons Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.


Leer ons Heer, uw volmaakte weg, Echte need’righeid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu In het heilig vuur van uw zuiverheid.


In geloof zien wij dan uw majesteit En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, Overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, Laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, Onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid: Al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Verkondiging
ZINGEN: Lb. 473: 5,10,10b

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.

10 Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden


ZINGEN: Opw. Kids 77 (kinderlied, keuze Lize Kant)

God kent jou vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. (2x)
En weet je wat zo mooi is bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn want Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij

God kent jou vanaf het begin helemaal van buiten en van binnenin Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Inzameling van gaven


ZINGEN: Lb. 446:1,4

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

4 al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 3 januari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden