Home > Preken > kerstdienst > zondag 27 december 2020,…

zondag 27 december 2020, video – morgendienst vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 27 december 2020, video – morgendienst vanuit de CGK van Leiden.

link: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

voorganger ds. A. J. van der Toorn

MORGENDIENST
Kerst is geweest. Hoe nu verder?
Welkom en mededelingen; Groeten uit de gemeente
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 84: 1 en 4

1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

4.Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 98: 3 (maandpsalm)

3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heeren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.


Gods wil voor ons leven: Filippenzen 2,5-16a
ZINGEN: Opw 268: 1, 3 en 4

Opwekking 268: 1, 3 en 4
Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht en heeft Zijn leven afgelegd.


refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept, om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Zie je de wonden zo diep. De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg. De man, die onze zonden droeg. refrein
Wij willen worden als Hij, elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need’rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. refrein


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Jesaja 52,7-10 en Lukas 2,21-40
ZINGEN: Nu laat U mij in vrede gaan

Nu laat u mij in vrede gaan
Hoe lang nog tot uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet; onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de vredevorst, de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind, dat door zijn dood de wereld wint.

Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet!


Verkondiging van Lukas 2,25-35
ZINGEN: Psalm 63: 2 en 3

2 Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

3. Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
ZINGEN: OTh 542 (kinderlied, keuze van Gwen de Bree)

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij aan anderen vergeven;
en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, in eeuwigheid Amen


Inzameling van gaven

De tweede collecte is vandaag in Beverwijk- Westzaan voor deputaten varenden!


ZINGEN: Geloofsbelijdenis: 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis: 1, 3 en 4
’k Geloof in God – Hij is de Vader, almachtig Koning op zijn troon,
Schepper van hemel en van aarde – en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer, in Jezus Christus, onze Heer,

’k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal.

Ook wordt de Geest door mij beleden, ’k geloof een kerk die God ons geeft,
ware gemeenschap van de heilgen, dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 27 december 2020, video – morgendienst vanuit de CGK van Leiden