Home > Preken > woensdag 10 maart 2021,…

woensdag 10 maart 2021, biddagdienst om 19.00 uur vanuit de “Marekerk” te Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar het you tube kanaal van de Mare kerk:

https://www.youtube.com/watch?v=e2Sak2lKOnM

Liturgie Biddag voor gewas en arbeid, woensdag 10 maart 2021, 19.00 uur

Voorgangers, ds. Maarten Boersema en ds. Ton Jacobs


orgelspel
woord van welkom
zingen Psalm 141: 1 en 2

 1. U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken,
  snel mij te hulp en hoor mij aan,
  U roep ik, wil mij gadeslaan,
  laat mij uw bijstand niet ontbreken.
 2. Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen
  geheven zijn, tot U gericht
  als reukwerk voor uw aangezicht,
  als offers die des avonds branden.

  stil gebed

  bemoediging & groet

  zingen Psalm 113: 1 en 2
  Prijst, halleluja, prijst den HEER,
  gij ’s HEREN knechten, immermeer
  moet ’s HEREN naam gezegend wezen.
  Van waar de zon in ’t Oosten straalt,
  tot waar z’in ’t Westen nederdaalt,
  zij ’s HEREN grote naam geprezen.

  Ver boven aller volken trots
  blinkt hemelhoog de glorie Gods.
  Wie is als Hij, de HEER der heren?
  Hij onze God, die troont zo hoog,
  slaat op het diepste diep zijn oog.
  Hemel en aarde moet Hem eren.

  Openingsgebed

  Schriftlezing Psalm 141
  1 Een psalm van David.
  HEER, U roep ik aan, kom mij te hulp,
  luister naar mij nu ik tot U roep.
  2 Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.
  3 Zet een wacht voor mijn mond, HEER, een post voor de deur van mijn lippen.
  4 Houd mijn hart ver van het kwaad, verleid het niet tot goddeloze daden
  met hen die onrecht bedrijven, laat mij niet eten van hun overvloed.
  5 Zou een rechtvaardige mij slaan, het was mij een weldaad, zou hij mij straffen, het was balsem op mijn hoofd. Zou ik lijden onder de kwaden, dan nog bleef ik bidden, 6 en werden hun leiders van de rotsen geworpen, van mij hoorden ze woorden van deernis.
  7 Verspreid als de aarde, geploegd en omgewoeld, ligt ons gebeente bij de muil van het dodenrijk.
  8 Maar HEER, mijn God: naar U zijn mijn ogen gericht, bij U schuil ik, giet mijn leven niet weg als water.
  9 Behoed mij voor de strik die zij hebben gespannen, voor de valkuil van hen die onrecht doen.
  10 Laat de goddelozen in hun eigen netten raken en mij alleen ontkomen.


  zingen Gez. 481: 1 en 2
  1.O grote God die liefde zijt,
  o Vader van ons leven,
  vervul ons hart, dat wij altijd
  ons aan uw liefde geven.
  Laat ons het zout der aarde zijn,
  het licht der wereld, klaar en rein.
  Laat ons uw woord bewaren,
  uw waarheid openbaren.

  2. Maak ons volbrengers van dat woord,
  getuigen van uw vrede,
  dan gaat wie aarzelt met ons voort,
  wie afdwaalt met ons mede.
  Laat ons getrouw de weg begaan
  tot allen die ons verre staan
  en laat ons zonder vrezen
  de minste willen wezen.

  preek

  kerntekst: Psalm 141:2

  2 Laat mijn gebed voor U zijn als reukwerk,
  mijn geheven handen als een avondoffer.

  thema: Gebed als reukwerk

  muzikaal intermezzo

  geloofsbelijdenis
  zingen Ps. 66:5

  5. Ik kom met gaven in mijn handen.
  Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
  en brengt U, Heer, de offeranden,
  U in benauwdheid toegezegd.
  Brandoffers wil ik U bereiden
  en zoete geuren op doen gaan.
  Ik wil U heel mijn leven wijden:
  aanvaard het, neem mijn offer aan.


  dankgebed

  collecte: Voedselbank Leiden

  zingen Gez. 390:1 en 3
  1 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
  U prijzen in mijn avondlied.
  Het zonlicht moge nederdalen,
  maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
  Gij woudt mij met uw gunst omringen,
  meer dan een vader zorgdet Gij,
  Gij, milde bron van zegeningen:
  zulk een ontfermer waart Gij mij.

  3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
  al wisselen ook dag en nacht.
  Ik ken de rots waarop ik bouwe:
  hij feilt niet, die uw heil verwacht.
  Eens aan de avond van mijn leven
  breng ik, van zorg en strijden moe,
  voor elke dag, mij hier gegeven,
  U hoger, reiner loflied toe.

  zegen

  orgelspel

woensdag 10 maart 2021, biddagdienst om 19.00 uur vanuit de “Marekerk” te Leiden