Home > Preken > zondag 14 maart 2021, video…

zondag 14 maart 2021, video – morgendienst vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 14 maart 2021, video – morgendienst vanuit de CGK van Leiden

voorganger Prof. Dr. H. G. L. Peels uit Apeldoorn

Thema Liefde tot het einde
Welkom en mededelingen, Uitleg bloemschikking
VOORBEREIDING
ZINGEN: Opwekking 400

1.Liefde was het, onuitputt’lijk,
Liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
Tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
In de hemel zijnen lof.

2.Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
Zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
Zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
Als zij U, haar Koning, ziet.


Stil Gebed, Votum en groet
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 33:8

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd’ ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Gods wil voor ons leven, ZINGEN: nPsalm 32: 3 (maandpsalm)

 1. ‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.
  Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.
  Verzet je niet zoals een paard dat doet,
  zoals een muildier dat men dwingen moet.’
  Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren,
  maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.
  Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,
  Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Joh. 13: 1-12,

ZINGEN: Psalm 118:1
Laat ieder ’s Heeren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israel, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Verkondiging over Joh. 13:1
ZINGEN: Lb. 477:2

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Paasproject kinderkring ‘Jezus gaat ons voor’

ZINGEN: lied Paasproject

Jezus, Waarheid, Weg en Leven.
Heb jij ook zijn stem gehoord?
Jezus, Waarheid, Weg en Leven.
Laat je leiden door zijn Woord.
In een wereld vol van vragen,
is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen,
wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus, Waarheid, Weg en Leven.
Heb jij ook zijn stem gehoord?
Jezus, Waarheid, Weg en Leven.
Laat je leiden door zijn Woord.


Inzameling van gaven

de tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is voor deputaten Diaconaat

ZINGEN: Lb 481:1,4

1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 14 maart 2021, video – morgendienst vanuit de CGK van Leiden