Home > Preken > zondag 10 januari 2021,…

zondag 10 januari 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 10 januari 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden.

voorganger ds. B. Loonstra uit Gouda

Onder een open hemel
Welkom en mededelingen;

afkondiging van overlijden,
zingen Psalm 52 vers 7 oude berijming

Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij ’t hebt gedaan;
‘k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor ’t oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

VOORBEREIDING

ZINGEN: Hier in uw heiligdom;

Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.

Rein door Uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van Uw Geest.

Heer, ik wil horen Uw zachte stem..
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van Uw aangezicht zal zien.

Stilte om tot God te naderen; Votum en Groet
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 89: 1, 7 (O)

1.’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

7.Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len, HEER, in ’t licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Zelfonderzoek (met Avondmaalsformulier) en Gods gebod

ZINGEN: Psalm 117 (maandpsalm)

Looft, alle volken, looft den Heer,
roemt, alle naties, roemt zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Heft met ons Halleluja aan !

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Genesis 28:10-15 en Johannes 1:43-51

ZINGEN: Psalm 43: 3, 4
3 O Heere God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4 Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind’loos mij verblijdt.

Verkondiging
ZINGEN: Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden

ZINGEN: Weerklank 594 (kinderlied, keuze Lucas Bos)

Weerklank 594: Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?
op de wijs van: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’.

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!
Een, dat is de Heer, niemand is als God. In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. Dien geen and’re goden, dan God de Heer.
Drie, dat is de naam van de hoge God. Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!

vergeet u de collecte niet??

Inzameling van gaven

ZINGEN: Zoekend naar licht:

Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats voor U gebouwd.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 10 januari 2021, video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden