Home > Preken > zondag 10 mei 2020,…

zondag 10 mei 2020, middagdienst om 17.00 uur vanuit de GKv van Leiden.

alleen beluisteren kan via bovenstaande audiobestand, klik op het pijltje…

link naar de videodienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

voor de videodienst helemaal naar beneden scrollen en op de dienst van 10 mei klikken, daarna op het pijltje in de video-afspeler klikken…

zondag 10 mei 2020, middagdienst om 17.00 uur vanuit de GKv van Leiden.

…………………………………………………………………………………………………

voorganger ds. A. de Snoo, emeritus predikant van de GKv van Leiden

orde van dienst:

Woord van welkom en Votum/Groet

ZINGEN: nLb 978

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek’re zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.


Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.


Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.


Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gebed
Schriftlezing: Joël 1:1-2:2
ZINGEN: Psalm 76:3 (GK)


Wie houdt er voor uw ogen stand,
als uw gedachte toorn ontbrandt?
Als U het hemels vonnis velt,
zwijgt heel de aarde, diep ontsteld.
Maar wie ootmoedig voor U leven,
zal uw gericht verlossing geven.


Preek over Joël 1:1-4 en 2:1,12-13
ZINGEN: NPsalm 103: 3 en 4

3.De HEER blijft ons met liefde overladen.
Bewogen is zijn hart en vol genade.
Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij.
Hij laat ons niet voor elke zonde boeten,
straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten.
Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij.

4.De HEER is goed voor wie in Hem geloven;
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.


De wil van God: 1 Tessalonicenzen 5:1-11
ZINGEN: Gereformeerd Kerkboek 2017: 249: 2,3,4,5,7 en 9

2.Licht uit Licht, U roepen wij,
wees voor ons ‘God van nabij’.
Kom, verdrijf de duisternis,
waarin licht noch leven is.
Ontferm U, Heer.

3. Heer, uw hele schepping lijdt,
zucht in diepe donkerheid.
Zie dit vruchteloos bestaan
toch in uw ontferming aan.
Ontferm U, Heer.

4. Al wie aan U toebehoort,
wacht op uw verlossend woord.
Kom, o kom, God van nabij,
sta uw kinderen terzij.
Verlos ons, Heer.

5. Gij, die licht zendt en ons hoort,
spreekt: “Nabij u is het woord
in uw hart en in uw mond.
Ga daarmee de wereld rond.”
Verlos ons, Heer.

7. Wie uit God geboren is,
wie Hij riep uit duisternis,
doet zoals de Heer gebiedt;
hoor, het Woord is hem een lied.
Wees met ons, Heer.

9. t Woord, gesproken in de tijd,
geldig voor de eeuwigheid,
gaat bij ons van mond tot mond,
totdat Christus wederkomt.
Wees met ons, Heer.


Dankgebed en voorbede
Mededelingen

Inzameling van gaven, in de CGK van Beverwijk -Westzaan is de 2e collecte voor de emeritikas!


We zingen lied 217 : 4 en 5 uit het Nieuwe Liedboek

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Zegen

zondag 10 mei 2020, middagdienst om 17.00 uur vanuit de GKv van Leiden.