Home > Preken > zondag 17 mei 2020,…

zondag 17 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur in de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 17 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur in de CGK “Opstandingskerk” te Leiden

Voorganger ds. J.W. van Pelt

Welkom
Mededeling van overlijden
Zingen: Psalm 121:1 (O)

‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
Van waar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep,en sinds bewaarde.


Overige mededelingen

Voorbereiding
Zingen: Liedboek 304: 1 , 2 en 3

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die ’t heden kent, de toekomst overziet,
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;
en ’t werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn hand.

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem Zijner lippen overmant
de tegenstand.

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk Zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.


Stil gebed, votum en groet 

Verootmoediging
Zingen: Psalm 25: 2 en 6

2 Heere, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

6 Wie heeft lust de Heer te vrezen,
’t allerhoogst en eeuwig goed ?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal ’t gezegend aardrijk erven.


Wetslezing
Zingen: Psalm 72: 1 (maandpsalm)

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Dienst van de heilige Schrift
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Exodus 14: 9-14; Openbaring 15: 1-4


Zingen: Psalm 77: 4 en 6

God, op wat Gij eens verrichtte,
wil ik mijn betrouwen stichten.
Wat Gij eens gedaan hebt is
steeds in mijn gedachtenis.
Heel de wereld zag uw sterkte,
zag de wondren die Gij werkte,
toen Gij, groot in heiligheid,
Jakobs volk hebt uitgeleid.

God, uw pad was door de golven.
Waatren hebben het bedolven
en uw voetspoor uitgewist:
geen die nog uw treden gist.
Maar Gij gaaft een goed geleide
aan het volk dat Gij bevrijdde:
Mozes’ en Aárons hand
voerde ’t in een veilig land.

Verkondiging, Exodus 14: 14
   Zingen: Lb. 293: 1 en 2

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Dienst van de gebeden en toewijding
Gebeden
Zingen: kinderlied “Hallelujah, Jezus is opgestaan”

Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jezus is opgestaan.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jezus is opgestaan.
(refrein) Halleluja wij dansen en wij zingen halleluja God doet grote dingen
halleluja wij dansen en wij zingen Jezus is opgestaan (2x)
De steen is weggerold het graf is leeg er is niets meer. Maria vraagt zich af wat is hier gebeurd wie heeft dit gedaan waar is mijn Heer. Refrein
Maria luister goed Jezus leeft Hij noemt je naam ben je vergeten dat dit gebeuren zou het is echt waar Hij is opgestaan. Refrein
Vertel aan iedereen dat God zijn Zoon gegeven heeft aan jou en mij en als je van Hem houdt belooft Hij dat jij eeuwig leeft. Halleluja, halleluja. Refrein

In Beverwijk – Westzaan is de 2e collecte voor de Buitenlandse zending
Inzameling van gaven


Zingen: Psalm 139: 14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Zending en zegen
Zegen van God

zondag 17 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur in de CGK “Opstandingskerk” te Leiden