Home > Preken > zondag 10 mei 2020,…

zondag 10 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 10 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Vrijheid: verdriet en vreugde
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Opw 400

Liefde was het, onuitputt’lijk, liefd’ en goedheid, eind’loos groot,
toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd’ en dankens-stof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.


Stilte om tot God te naderen


Groet van God – belijdenis van vertrouwen

VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Opw 640 (kinderlied, keuze van Stijn Brussee)

Opwekking 640, Psalm 121
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer!


ZINGEN: Psalm 72: 1 (maandpsalm) en 2

1.Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften


Lezing: Ezechiël 36,16-36
ZINGEN: Lb 38: 1 en 3

1. De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim, o Israël, mijn teer beminde, omdat gij liefhebt in den blinde, verdorven macht en schonen schijn, liet Ik u gaan in uw ellende, ontnam u honing, melk en wijn. Nu voer Ik u in de woestijnen, daar zal Ik mij tot u wenden.

3. Ik zal u werven tot mijn bruid, zo zegt de Heer, Ik zal u winnen. Een lichte bruidstijd zal beginnen; in liefde en gerechtigheid. Ik zal u waarlijk trouw beminnen. Geheel mijn hart gaat naar u uit. Ik leer u wat mijn naam beduidt. Zo zult gij eindelijk Mijn kennen.

Verkondiging, kern: Ezechiël 36,21-23

  1. verdriet: voor de HEER, voor Israël, voor ons
  2. vreugde: voor de HEER, voor Israël, voor ons

ZINGEN: nPsalm 67: 1 en 2

God, blijf ons uw genade geven. Laat merken dat U bij ons bent,
opdat de wereld in ons leven uw zegen en uw heil herkent.

refrein: Laat elk volk U prijzen, U de eer bewijzen; zeggen: God is goed! Laat de wereld zingen van de grote dingen die U deed en doet.

Laat alle volken zich verblijden, want U regeert in ieder land.
U zult de naties eerlijk leiden; het recht is veilig in uw hand.

refrein: Laat elk volk U prijzen, U de eer bewijzen; zeggen: God is goed! Laat de wereld zingen van de grote dingen die U deed en doet.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden

Inzameling van gaven, in de CGK van Beverwijk -Westzaan is de 2e collecte voor de emeritikas!

luisterlied ‘Witter dan sneeuw’ (Psalmproject)

Witter dan sneeuw, bij Psalm 51
Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw. Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Geloofsbelijdenis
ZINGEN: Opw 176 (op verzoek van fam. Zanen-Knotter)

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
Met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
Steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
In de kracht van mijn Heer.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 10 mei 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden