Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 3 Mei 2020,…

Zondag 3 Mei 2020, middagdienst vanuit de CGK van Leiden

Zondag 3 Mei 2020, middagdienst vanuit de CGK van Leiden(dit is een eerder opgenomen dienst van 22 Maart 2020)

Voorganger ds. A.J. van den Os uit Spijkenisse

Thema: Wat is geloof? (1. Kennis, 2. Vertrouwen, 3. Gemeenschap)

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

ZINGEN: Liedboek 477: 1

1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede,deel U nu mede; aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen; van grote dingen,als wij ontvangen; al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,als wij herboren; Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

Stilte om tot God te naderen
Votum en groet
ZINGEN: Psalm 119: 42

Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
mij tot een deel en erfenis gegeven
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.
Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven,
uw wil doen is mijn lust te allen tijd,
U te beminnen is geheel mijn leven.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften


Schriftlezing: Hebreeën 10, 32-11,6


ZINGEN: Liedboek 440: 1 en 4

Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods Vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid

Lezen zondag 7 Heidelbergse Catechismus
Verkondiging
ZINGEN: Opwekking 124

1 Ik bouw op U, mijn schild
en mijn verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, )
gerust in uw bescherming. ) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

2 Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied )
van overwinning. ) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Dankgebed en voorbede
Inzameling van gaven
ZINGEN: Psalm 118: 5

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht !


Geloofsbelijdenis ZINGEN: Liedboek 291

Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
’t Heelal staat onder zijn gebied.
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog.
Voor hen die ’t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant.
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in ’t vaderland.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

Zondag 3 Mei 2020, middagdienst vanuit de CGK van Leiden