Home > Preken > doopdienst > Zondag 11 april 2021, video…

Zondag 11 april 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden met bediening Heilige Doop.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven^^^^

link naar de dienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Zondag 11 april 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden met bediening Heilige Doop.

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ds-Rob-van-der-Toorn--609x880.jpg

“Door God zelf bij je naam genoemd”
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb 1: 1, 2 en 4 (staand)


1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen

(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Far Too Wonderful (bij Psalm 139)

Far Too Wonderful (bij Psalm 139, Shane & Shane)
You wrote the story of my life
You go before you fall behind, yeah
Before a breath beyond my death
you are with me all the way
to everlasting
Oh I can’t run, I can’t hide
Even darkness is a light
From the lowest place to the highest praise
You are worthy
Amazing love how can it be
Far too wonderful for me
There’s only one thing left to say
You are worthy, oh
Search me God and know my heart
Try me, know my anxious thoughts, yeah
Find the weakness in me and lead me in the way
Everlasting
Oh I can’t run, I can’t hide
Even darkness is a light
From the lowest place to the highest praise
You are worthy
Amazing love how can it be
Far too wonderful for me
There’s only one thing left to say
You are worthy, oh
You formed me in my mothers womb
You know my frame, my flesh, and bone
Oh, how wonderfully made
Oh I can’t describe it’s way too hard
You see me through and through
and call me loved
What a wonderful grace, oh
Amazing love how can it be
Far too wonderful for me
There’s only one thing left to say
You are worthy, oh


U schreef het verhaal van mijn leven. U gaat voor, U blijft achter;
vóór mijn eerste ademtocht en na mijn dood,
bent U steeds bij mij, voor eeuwig.
Ik kan niet wegrennen, me niet verbergen.
Zelfs de duisternis is een licht.
Van de laagste plek tot de hoogste lofzang…
U bent aanbidding waardig!
Verbazingwekkende liefde: hoe is dit mogelijk?! Het is te wonderlijk voor mij. Er blijft maar één ding over om te zeggen: U bent aanbidding waardig!
Onderzoek mij, God, en ken mijn hart. Beproef mij, weet wat mij kwelt. Ontdek de zwakte in mij en leid mij op de weg die eeuwig is.
Ik kan niet wegrennen, me niet verbergen.
Zelfs de duisternis is een licht.
Van de laagste plek tot de hoogste lofzang… U bent aanbidding waardig!
Verbazingwekkende liefde: hoe is dit mogelijk?!
Het is te wonderlijk voor mij.
Er is maar één ding over om te zeggen: U bent aanbidding waardig!
U vormde mij in mijn moeders buik. U kent mijn lichaamsbouw, mijn vlees en botten,
zo wonderlijk mooi gemaakt.
Ik kan het niet omschrijven; dat is veel te moeilijk. U kent mij door en door en noemt mij ‘geliefd’.
Want een wonderlijke genade!
Verbazingwekkende liefde: hoe kan het?! Het is te wonderlijk voor mij.
Er is maar één ding over om te zeggen: U bent aanbidding waardig!


Gods wil voor ons leven;
ZINGEN: Psalm 25: 6
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
’t allerhoogst en eeuwig goed ?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandelen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal ’t gezegend aardrijk erven.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Jesaja 42,18-43,7 & Romeinen 8,31-39

ZINGEN: Psalm 148: 6 (maandpsalm)
Naam van den Heer die heilig zijt,
gezegend uw aanwezigheid.
Ver boven aard’ en hemel gaat
de luister van uw hoge staat.
God is nabij en zeer verheven,
Hij doet zijn volk in ere leven.
Daarom gij schepping wijd en zijd,
verhoogt den Heer en weest verblijd !


Verkondiging van Jesaja 43,1-7
ZINGEN: Mijn herder (bij Psalm 23)

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.


DIENST VAN DE HEILIGE DOOP
Onderwijs over de doop
ZINGEN: Doop (Sela)


In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Doopgebed, Bediening Heilige Doop
ZINGEN: Psalm 105: 5 (O)
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden + Op Toonhoogte 542


Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij aan anderen vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid, in eeuwigheid.
Amen


Inzameling van gaven
De tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is voor de Emeritikas!


ZINGEN: Psalm 150a: 3 en 4 (staand)

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.


Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

Zondag 11 april 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK “Opstandingskerk” te Leiden met bediening Heilige Doop.