Home > Preken > PASEN! > zondag 12 april; Pasen 2020;…

zondag 12 april; Pasen 2020; dienst van uit de GKv Herengracht kerk te Leiden

klik op het pijltje om de dienst te starten

zondag 12 april; Pasen 2020; dienst vanuit de GKv Herengracht kerk te Leiden

voorganger ds. M. Boersema

link naar de video uitzending:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/467/events/recording/158667810000467

Votum en groet
ZINGEN: GK 209: 1-3

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald’ een engel af,
Heeft de steen genomen
Van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd’ en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.


Gebed
Schriftlezing: Psalm 118


ZINGEN: GK 211: 1-3

Wij knielen voor Uw zetel neer,
wij, Heer’, en al Uw leden,
en eren U als onze Heer’
met lied’ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren’ uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door Uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d’ eerkroon opgedragen!
Geheel deez’ aard’ en ’t hemelhof
moet van Uw eer gewagen.

U, die als Heer’ der heerlijkheid
verreest tot Heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien,
of om ontferming smeken.

Schriftlezing: Lucas 24: 1-12


ZINGEN: GK 95: 1-3

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans’ Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Groeten van Maria.
ZINGEN: Opwekking 553

Laat het feest zijn in de huizen,
Mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
En het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen:
Hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
Als uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister
Als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
In de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
Hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
Als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja

In de bergen, door de dalen:)
Hoor ons loflied overal.)2x + 3e maal langzaam
In de hemel en op aarde
Als uw glorie komen zal.

Meditatie


ZINGEN: Opwekking 575

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen, werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.

Door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!


Wetslezing: Filippenzen 4: 4-9
Gebed
ZINGEN: Opwekking 436

Onze Vader in de hemel,
Heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard’.

Want van U is het koninkrijk, )
De kracht en de heerlijkheid, )2x
Tot in eeuwigheid.)

Onze Vader in de hemel,
Geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk, )
De kracht en de heerlijkheid, )2x
Tot in eeuwigheid.)

En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.Want van U is het koninkrijk, )
De kracht en de heerlijkheid, )2x
Tot in eeuwigheid.)
Amen. Amen.


Mededelingen
Luisterlied (collecte):


(Alles voor Hem, Sela)    

ZINGEN: Opwekking 574

Groot is Hij
Allerhoogste heer,
Onze vredevorst;
Wat een God is Hij! Halleluja, halleluja. Halleluja. wat een God is Hij!Halleluja,
Aan Hem zij de glorie,
Rijkdom en macht;
Wat een God is Hij!


Zegen

zondag 12 april; Pasen 2020; dienst van uit de GKv Herengracht kerk te Leiden