Home > Preken > zondagmorgen 19 April 2020,…

zondagmorgen 19 April 2020, morgendienst om 10.00 uur live vanuit de Opstandingskerk te Leiden

zondagmorgen 19 April 2020, morgendienst om 10.00 uur vanuit de Opstandingskerk te Leiden

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Het nieuwe normaal: leven na Pasen

Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

ZINGEN: de Nieuwe Psalmberijming 63: 1 en 2

1. Ik zoek U, God, in de woestijn.
Hier in een land waar niets wil groeien
blijft het verlangen in mij gloeien:
wat zou ik graag dicht bij U zijn.
Heer, in uw tempel, hoog verheven,
zag ik uw majesteit en macht.
Ik zing voor U, op wie ik wacht:
uw liefde is meer dan het leven.

2. Ik prijs uw naam, nu en voorgoed.
Mijn handen steek ik blij naar boven.
Mijn mond zal U uitbundig loven:
U zegent mij in overvloed.
Zelfs in de nacht blijf ik bedenken
hoe U steeds hielp als ik U zocht.
Mijn God, ik ben aan U verknocht;
U blijft mij hulp en leiding schenken.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

(We gaan zitten)

VEROOTMOEDIGING

ZINGEN: Psalm 72: 1 en 2 – berijming 1967

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

Gods wil voor ons leven

ZINGEN: Psalm 139: 1 (maandpsalm) en 14

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Johannes 21,1-14

Verkondiging

~ gewoonte van gisteren

~ instructie van vandaag

~ programma van morgen

ZINGEN: Lb 481: 1, 3 en 4

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING

Gebeden

Inzameling van gaven tijdens het kinderlied: OpwK 238

De 2e collecte van Beverwijk – Westzaan is voor het Deputaatschap Kerkjeugd en onderwijs

Trek de wereld in,
vertel het goede nieuws
dat God zijn Zoon gegeven heeft
zodat een ieder die Hem gelooft
en vertrouwt op wat Hij zegt
niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

En Jezus die belooft:
Ik ga altijd met je mee,
Ik laat je nooit alleen.
Nee, we zijn altijd met z’n twee.

ZINGEN: Lb 476: 4 en 5

4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw
klaarheid, maak uw kerk tot pijlers
van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.

5. Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd,
blijft de bruid uw wederkomst
verwachten, ’t einde van haar bange
strijd. Houd haar waakzaam;
doe haar, ’t hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.


ZENDING EN ZEGEN

Zegen van God

zondagmorgen 19 April 2020, morgendienst om 10.00 uur live vanuit de Opstandingskerk te Leiden