Home > Preken > zondag 12 juli 2020, video…

zondag 12 juli 2020, video morgendienst vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren; klik op het pijltje hierboven…

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 12 juli 2020, video morgendienst vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Thema Weg van het evangelie
Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 65: 1 en 2 (staand)

1. De stilte zingt U toe, o Heere,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2. Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Stilte om tot God te naderen; Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Lb 305

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.


Gods wil voor ons leven
ZINGEN: OpwK 153

Here, maak mij uw wegen bekend en toon mij de weg die goed is voor mij.
O Here, maak mij uw wegen bekend en toon mij de weg die goed is voor mij.
refrein Want U bent mijn God, de enige God. Ja, U bent mijn God, de enige God.
Laat mij zien wat U wilt door uw Woord, door uw Geest. Dank U, Heer.


Kinderen gaan naar de kinderkring
DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Handelingen 14
ZINGEN: Sb 19: 1 en 5

Schriftberijming 19: 1 en 5 (bij Handelingen 17,24-31; melodie Psalm 24)

  1. De God die deze wereld schiep, die mens en dier bij name riep,
    aan Hem is alle macht gegeven. De hemel hoort tot zijn domein,
    de aarde is zijn werkterrein: Hij is de Heer van dood en leven.
  2. Daar wij dan zijn van Gods geslacht zij iedereen erop bedacht
    geen God van goud en steen te eren. Hij ziet aan uw onwetendheid
    voorbij – en roept: dit is de tijd, mensen, gij moet u thans bekeren!


Verkondiging; kern 4, 7, 15 en 21v
ZINGEN: Lb 314: 1 en 2

Gij die gelooft, verheugt u samen,
’t is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Gezanten gaan door alle landen,
een heil’ge opdracht drijft hen voort,
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden,
zij houden vast aan Jezus’ woord.
Het mart’laarsbloed is ’t zaad der kerk,
de wasdom is des Heeren werk.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Kinderen komen terug uit de kinderkring
ZINGEN: Jezus is de goede herder
Inzameling van gaven

In Beverwijk – Westzaan is de tweede collecte voor de Emeritikas!


ZINGEN: Psalm 18: 9 (staand)

Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t’ allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God, dan deze onze Heere ?
Wie is de rots die alles kan trotseren ?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 12 juli 2020, video morgendienst vanuit de CGK van Leiden