Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 5 juli 2020, video…

zondag 5 juli 2020, video middagdienst vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren, klik op het pijltje hierboven

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 5 juli 2020, video middagdienst om 17.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Thema: Zoals God is er maar één: Vader, Zoon en heilige Geest

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Lb 44: 3 (staand)

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk


Stilte om tot God te naderen, Groet van God – belijdenis van vertrouwen
(We gaan zitten)
ZINGEN: Psalm 68: 7

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Heere Heere doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Johannes 17; Numeri 6 vers 22 tot 27
ZINGEN: Psalm 98: 1 en 3

1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heeren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.


Verkondiging n.a.v. Heidelbergse catechismus zondag 8, vr. 24-25
ZINGEN: Opw 770

IK ZAL ER ZIJN
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.


Geloofsbelijdenis (staand)


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING


Dankgebed en voorbede


Inzameling van gaven

de 2e collecte in Beverwijk -Westzaan is voor deputaten Evangelisatie!

ZINGEN: Lb 257 (staand);

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word’ op aard’ en in de hemel, Here,
voor Uw liefd’ U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 5 juli 2020, video middagdienst vanuit de CGK van Leiden