Home > Preken > zondag 14 februari 2021,…

zondag 14 februari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” van Leiden.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 14 februari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden (deze dienst wordt ’s morgens opgenomen)

voorganger ds. M. Boersema

Votum/Groet
Zingen: Psalm 1: 1-3 (GK)

 1. Welzalig wie niet volgt der bozen raad,
  niet op de weg der goddelozen staat,
  wie ook niet zit waar spotters samenscholen,
  maar wandelt op de weg door God bevolen,
  wie ’s HEREN wet zijn grote vreugde acht,
  haar dankbaar overdenkt bij dag en nacht
 2. Hij is gelijk een altijd groene boom,
  die men geplant heeft aan een waterstroom,
  die op zijn tijd zijn rijke vrucht zal dragen,
  geen blad verwelkt in hete zomerdagen.
  De HERE zegent hem met overvloed,
  zijn voorspoed blijkt in alles wat hij doet.
 3. Zo niet de man wiens hart het kwaad bemint,
  hij is als kaf, dat wegwaait in de wind.
  Hij houdt geen stand als het gericht zal komen,
  en heeft geen plaats te midden van de vromen.
  God kent de weg van wie rechtvaardig is,
  maar bozen komen om in duisternis.


Bidden
Lezen: Romeinen 11: 33 – 12: 9
Kindermoment
Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag

Lees je bijbel, bid elke dag
bid elke dag, bid elke dag
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je groeien mag

Preek (deel 1)
Zingen: Ruimte voor U (Sela)

De dagen gaan haastig voorbij.
Waar is er ruimte voor U?
U roept ons, maar wie heeft er tijd?
Waar is er ruimte voor U?
Wanneer staan wij nog stil, stil bij uw stem?
De dagen gaan haastig voorbij.
Waar is er ruimte voor U?
Heer, leer ons uw tempel te zijn.
Maak ons een ruimte voor U.
Heer, breng ons tot rust in de tijd.
Maak ons een ruimte voor U.
Wanneer staan wij nog stil, stil bij uw stem?
Heer, leer ons uw tempel te zijn.
Maak ons een ruimte voor U.
U sprak en U maakte en zag: het was goed.
Alles is ruimte voor U: de zee en het land,
ons hart, ons verstand; alles is ruimte voor U.
Zo zijn wij ruimte voor U.


Preek (deel 2)
Zingen: NLB 103c: 1,2 en 5
1.Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

2.Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

5.Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw
Schepper, looft Hem, die het al
bewoog!

de tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is vandaag voor het jeugdwerk in de eigen gemeente!


Collecte en Mededelingen
Gebed


Zingen: Opwekking 347
Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt.
In zijn Zoon, in Christus Jezus, die, geboren uit een maagd,
aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam.
Opgestaan en opgevaren, troont Hij aan Gods rechterhand.
Jezus, Hij is Heer, )
Hij is Heer. )4x
Naam aller namen, naam aller namen.

Ik geloof in God de Trooster, gaven van de heil’ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister, zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt zijn naam:
Jezus, U bent Heer, )
U bent Heer. )4x
Naam aller namen,
naam aller namen.

Zegen
Zingen: More Love, More Power (Michael W. Smith)

More love, more power
More of You in my life
More love, more power
More of You in my life
And I will worship You, with all of my
heart
I will worship You, with all of my mind
I will worship You, with all of my
strength
For You are my Lord

zondag 14 februari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” van Leiden.