Home > Preken > zondag 21 februari 2021, …

zondag 21 februari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de website: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 21 februari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Thema: Aftellen tot de grote dag
Welkom
bloemschikking

mededelingen, bericht van overlijden

zingen Psalm 121 vers 1, 2 en 4

 1. ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
  Vanwaar ik dag en nacht
  Des Hoogsten bijstand wacht.
  Mijn hulp is van den HEER alleen,
  Die hemel, zee en aarde
  Eerst schiep, en sinds bewaarde.

  2. Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
  Uw wachter, die uw voet
  Voor wankelen behoedt;
  Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
  Geen kwaad zal u genaken;
  De HEER zal u bewaken.

  4. De HEER zal u steeds gadeslaan,
  Opdat Hij in gevaar,
  Uw ziel voor ramp bewaar’;
  De HEER, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,
  En waar g’ u heen moogt spoeden,
  Zal eeuwig u behoeden.

Stilte om tot God te naderen

Groet van God – belijdenis van vertrouwen

VEROOTMOEDIGING

ZINGEN: Psalm 97: 2 en 6
2.Een vuur, een laaiend licht / gaat voor zijn aangezicht,
het schroeit die Hem genaken, / verzengt die aan Hem raken.
Als Hij zijn bliksem slaat, / beeft alles wat bestaat;
wat hoog verheven was, / ’t gebergte brandt tot as
voor zijn vertoornd gelaat.

6. Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer !

Gods wil voor ons leven

ZINGEN: Opwekking 803

Ontzagwekkend is uw heiligheid; grenzeloos uw grote kracht.
Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon. Uw karakter is volmaakt.
Oogverblindend licht wanneer U spreekt, het Woord dat mensen raakt.
refrein Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U, niemand is aan U gelijk. – 2x
Uw barmhartigheid is eindeloos, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Liefdevol ontfermend is uw hart, uw trouw duurt voor altijd.
Uw genade is zo weergaloos. Alles waarheid wat U zegt.
Ondoorgrondelijk in wat U doet, uw oordelen zijn recht.
refrein

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Exodus 24,12-25,9 en Markus 9,2-13


ZINGEN: Psalm 27: 2 en 3

2. Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev’
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zolang ik leef !
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

3.Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade
verborgen in het binnenst van zijn hut:
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden,
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut.
Hij stelde mij als op een hoge rots,
het woelen van mijn vijanden ten trots;
daarom wil ik met vrolijk feestgerei
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij ! –

Verkondiging van Markus 9,2-13
ZINGEN: nLb 536

Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen, dit hele leven dat geen leven is.

De schepping die voor ons gesloten was ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. O zoon van David, wees met ons bewogen, het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. Ons is een loflied in de mond gegeven, sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
ZINGEN: Psalm 61: 1 (maandpsalm)
O Heere, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
roep ik, ver bij U vandaan.
Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden,
dat ik tot U op kan gaan.

Gebeden
Paasproject kinderkring ‘Jezus gaat ons voor’
ZINGEN: lied Paasproject

Jezus is het brood van ’t Leven dat jouw honger stillen mag.
Jezus is het brood van ’t Leven overvloed voor elke dag
In een wereld vol van vragen, is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus is het brood van ’t Leven dat jouw honger stillen mag.
Jezus is het brood van ’t Leven overvloed voor elke dag

Inzameling van gaven

de tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor de buitenlandse zending

ZINGEN: geloofsbelijdenis (staand)

’k Geloof in God, Hij is mijn Vader, almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer in Jezus Christus, onze Heer.
Die van de heil’ge Geest ontvangen als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden, door onze schuld werd aangeklaagd.
Stierf aan het kruis, lag in het graf tot in de hel daalde Hij af.
‘k Geloof dat Hij ten derde dage weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren, zit aan de rechterhand van God.
Vanwaar Hij met bazuingeschal eenmaal ten oordeel komen zal.
Ook wordt de Geest door mij beleden. ‘k Geloof een kerk die God ons geeft
ware gemeenschap van de heil’gen, dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt en dat ik leef in eeuwigheid.


ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

zondag 21 februari 2021, video – morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden