Home > Preken > zondag 14 februari 2021,…

zondag 14 februari 2021, video- morgendienst vanuit de CGK van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de website: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

zondag 14 februari 2021, video- morgendienst vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A. J. van der Toorn

Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 61: 1 (maandpsalm)

O Heere, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
roep ik, ver bij U vandaan.
Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden,
dat ik tot U op kan gaan.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 26: 1, 2 en 5
1.O Heer, op wie ik pleit,
in mijn eenvoudigheid
heb ik geleefd, U toegewend.
Op U is al mijn hopen.
Ik leg mij voor U open,
die mij in hart en nieren kent.

2.Mijn oog ziet, waar ik ga,
uw trouw en uw gena.
Ik ben niet in de kring gegaan
der valsen en verraders,
bij listig’ euveldaders
en leugenaars zat ik niet aan.

5.Verenigd in uw naam
met allen die tezaam
U dienen met oprecht gemoed,
zal ik uw lof verheffen.
Mijn weg is recht en effen:
ik treed U zingend tegemoet.

Gods wil voor ons leven: Galaten 5,13-26
ZINGEN: Opwekking 811

Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw,
laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Markus 7,1-23

ZINGEN: Opw 59
Mogen de woorden van mijn mond )
en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn ) 2x

O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn.

Verkondiging van Markus 7,1-23 – kern: vers 15
ZINGEN: nLb 911: 1-4

 1. Rots, waaruit het leven welt, berg mij voor het wreed geweld;
  laat het water met het bloed, dat Gij stort in overvloed,
  als een bron van Sion zijn, die ontspringt in de woestijn.
 2. Niet de arbeid, die ik lijd, niet mijn ijver en mijn strijd,
  niet mijn have en mijn goed komt uw wensen tegemoet;
  ook mijn tranen en verdriet zijn voor niets, redt Gij mij niet.
 3. Ja, Gij zijt het die mij redt, van uw eigen strenge wet,
  van mijn eigen dwaze schuld die Gij delgt in uw geduld;
  God, die al mijn kwaad verdroeg, uw genade is genoeg.
 4. Wat ik in mijn handen houd is uw kruis tot mijn behoud.
  Gij die naakten overkleedt, die tot redding zijt gereed,
  die melaatsen rein doet zijn, kleed mij, red mij, maak mij rein.


DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Paasproject Kinderkring ‘Jezus gaat ons voor’
ZINGEN: Paasprojectlied

Jezus, bron van levend water, dorst hoeft er niet meer te zijn.
Jezus, bron van levend water, wordt in ons tot een fontein.
In een wereld vol van vragen, is Hij bij ons in de pijn,
heeft Hij alle schuld gedragen, wil Hij Levenskoning zijn.
Jezus, bron van levend water, dorst hoeft er niet meer te zijn.
Jezus, bron van levend water, wordt in ons tot een fontein.
Opwekking 59 (Psalm 19,15)
Mogen de woorden van mijn mond )
en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn ) 2x
O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn.


Inzameling van gaven


ZINGEN: Psalm 119: 2 en 5

de tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is vandaag voor het jeugdwerk in de eigen gemeente

2.Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

5.Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord.
Leid mij in ’t licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen.


ZENDING EN ZEGEN

Zegen van God

zondag 14 februari 2021, video- morgendienst vanuit de CGK van Leiden