Home > Preken > zondag 7 februari 2021, video…

zondag 7 februari 2021, video – kerkdienst vanuit de GKV “Herengrachtkerk ” te Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ….

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 7 februari 2021, video – kerkdienst vanuit de GKV “Herengrachtkerk ” te Leiden

voorganger: broeder P. Dik

Welkom
Votum en zegengroet
Zingen Lied 868 : 1

Lied 868: 1
Lof zij de Heer, de almachtige
Koning der ere. Laat ons naar
hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de
heilige naam, looft al wat ademt de Here.

Lezen van de wet
Zingen Lied 314 : 1, 2

 1. Here Jezus, om uw woord
  zijn wij hier bijeengekomen.
  Laat in ’t hart dat naar U hoort
  uw genade binnenstromen.
  Heilig ons, dat wij U geven
  hart en ziel en heel ons leven.

 2. Ons gevoel en ons verstand
  zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
  als uw Geest de nacht niet bant,
  ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
  ’t Goede denken, doen en dichten
  moet Gij zelf in ons verrichten.

  Gebed
  Schriftlezing – Jesaja 35 : 1 – 10
  Schriftlezing – Handelingen 3 : 1 -10

  Zingen Psalm 122 : 1
  1.Ik was verheugd, toen men mij zei: Laat ons naar ’t huis de HEREN gaan, om voor Gods aangezicht te staan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in.Daar staan, o Godsstad, onze voeten. Jeruzalem is hecht gebouwd,
  wel saamgevoegd, wie haar aanschouwt,
  zal haar als stad van vrede groeten.

Preek

Zingen Psalm 30 : 1, 2

 1. U zal ik loven, trouwe HEER,
  ik kreeg van U het leven weer.
  U was het, die mij uitkomst bood,
  mij optrok uit mijn diepe nood.
  Mijn vijand kon zich niet verblijden,
  geen vreugde scheppen in mijn
  lijden.
 2. Mijn God, U hebt mij op mijn klacht
  genezen en mijn leed verzacht.
  U hebt mij aan de dood ontrukt,
  ‘k ga onder smart niet meer gebukt.
  U hebt het leven mij gegeven
  en mij aan dood en graf ontheven.


Collecte en mededelingen
Gebed
Zingen Psalm 150 : 1, 2

 1. Looft de HEER uw God alom,
  looft Hem in zijn heiligdom.
  Looft Hem, maakt zijn naam bekend,
  looft Hem in zijn firmament.
  Looft de HEER om al zijn deugden.
  Looft Hem om zijn sterke macht.
  Looft Hem die zijn werk volbracht.
  Looft de HEER met grote vreugde.
 2. Looft de HEER, brengt Hem uw
  dank,looft Hem met bazuingeklank.
  Looft Hem met de harp en luit,
  looft Hem met de trom en fluit.
  Looft de HEER, elk moet Hem eren.
  Looft Hem, laat de cimbels slaan.
  Looft Hem, vangt de reidans aan.
  Al wat ademt, looft de HERE!


Zegen

zondag 7 februari 2021, video – kerkdienst vanuit de GKV “Herengrachtkerk ” te Leiden