Home > Preken > Zondag 14 juni 2020…

Zondag 14 juni 2020 video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

link naar de videodienst: https://www.cgkleiden.nl/streaming/

Zondag 14 juni 2020 video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden

voorganger ds. A.J. van der Toorn

Thema voor de dienst: Grensoverschrijdend gedrag
van de kerk

Welkom en mededelingen;
VOORBEREIDING
ZINGEN: Psalm 42: 1 en 3

1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ?

3. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.


Stilte om tot God te naderen
Groet van God – belijdenis van vertrouwen
VEROOTMOEDIGING
ZINGEN: Psalm 108: 1 en 2

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Heere groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.
Gods wil voor ons leven.

2. Ja, hoger dan het hemels blauw
is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

ZINGEN: OpwK 4 (kinderlied, keuze van Finn
Meekel)
refrein: Is je deur nog op slot? (2x)
Van je krr krr krr doe hem open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.
Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
maar ’t is er nog zo donker, er is iets wat ik mis.
refrein

ZINGEN: Psalm 65: 6 (maandpsalm)
Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.


DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing: Handelingen 11,19-30 (gelezen door
Marieke Nagel)


ZINGEN: Liedboek 481: 1
1.O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 


Verkondiging:

  1. niet gezocht;
  2. wel gewenst;
  3. typisch christelijk

ZINGEN: Opw 689

Opwekking 689
Spreek, o Heer, door uw heilig Woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte need’righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. ) 2x
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. )
Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN TOEWIJDING
Gebeden
Inzameling van gaven


ZINGEN: nLb 416 (op verzoek van echtpaar Wim
en Greetje Lustig-Loonstra)

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZENDING EN ZEGEN
Zegen van God

Zondag 14 juni 2020 video-morgendienst om 10.00 uur vanuit de CGK van Leiden