Home > Preken > zondagmiddag 14 juni 2020,…

zondagmiddag 14 juni 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

link naar de videodienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondagmiddag 14 juni 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

voorganger ds. M. Boersema

Votum/Groet
ZINGEN: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

1 Juicht, alle volken, prijst de HEER!
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.
Komt, jubelt voor zijn aangezicht
en wandelt vrolijk in zijn licht.

2 De HEER is God, erkent zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.

3 Gaat zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof ’t zingen voort,
zingt daar zijn grote naam ter eer,
zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

4 Want goedertieren is de HEER,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het laatste nageslacht.


Gebed
Lezen: Handelingen 2:41-47,
Handelingen 4:32-36
Handelingen 6:1-6
Preek deel 1
ZINGEN: Opwekking 194

U maakt ons een, U bracht ons tezamen.
Wij eren en aanbidden U.
U maakt ons een, U bracht ons tezamen.
Wij eren en aanbidden U.
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.
Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

Preek deel 2
ZINGEN: GK 103: 1, 5, 6 en 9

1 O, Schepper, Geest, woon in uw kerk,
schenk haar het heil van Christus’ werk,
stort hemelgaven in haar uit,
bereid haar toe als reine bruid.

5 Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door uw levend woord.
Geleid ook al Gods kindren voort.

6 O Geest, die al Gods heil ontvouwt,
schenk ons uw gaven zevenvoud,
ontspring in ons als een fontein
die leven wekt in de woestijn.

9 U, Vader, U zij eeuwig eer!
Lof zij U, Christus, onze Heer!
U, Geest, van beiden uitgegaan,
geprezen zij uw grote naam!


Preek deel 3
ZINGEN: GK 176: 1 (zingen), 2 (lezen)
3 (z), 4 (l), 5 (z)

1 ‘k Geloof in God, de Vader, die uit niets
geschapen heeft zijn hemelwoning,
almachtig in het leven riep
de aarde met de mens als koning.
God, die met kracht in eeuwigheid
regeert door zijn voorzienigheid,
zal aan zijn vaderhand mij leiden
met trouw in voor- en tegenspoed,
om Christus’ wil mij veilig weiden,
zoals een goede herder doet.

2 ‘k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind,
in Jezus, redder van de zonden,
zodat geen kwaad de machtsstrijd wint.
Bevrijder is Hij door zijn wonden,
de Christus, onze sterke Heer,
die ik als Priester-Koning eer,
Profeet en allerhoogste Leraar.
Ontvangen van de Heilge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
is Hij als mens bij ons geweest.

3 Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan
als onze Middelaar, de Christus;
Hij heeft als offerlam gestaan
voor rechter Pontius Pilatus.
Hij leed aan ’t kruis, door God vervloekt,
schonk leven door zijn kostbaar bloed.
Hij stierf voor ons en werd begraven;
met helse smart heeft Hij betaald.
Nu zal ik zonden steeds meer haten,
zie hoe het eeuwig leven straalt.

4 De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op:
de sterke dood was overwonnen.
Daarna voer Hij ten hemel op;
Hij pleit voor vrijspraak van de zonden.
Gezeten aan Gods rechterhand
zendt Hij zijn Geest als tegenpand;
als Koning geeft Hij zijn geboden,
totdat Hij nog eens komen zal
en oordeelt levenden en doden
na glorieus bazuingeschal.

5 ‘k Geloof in God, de Heilge Geest, die troost
en hoop aan Christus’ kerk wil geven.
‘k Geloof een kerk, die wereldwijd
verbonden is in leer en leven;
als bruid van Christus, die haar leidt,
is zij getooid met heiligheid.
‘k Belijd vergeving van de zonden.
Ik weet: mijn vlees wordt opgewekt
en zal dan, met mijn ziel verbonden,
weer leven, eeuwig onbevlekt.


Gebed
Mededelingen
Collecte


ZINGEN: GK 218: 1-2

1 Lof aan Gods Zoon, die als het Lam, die onze
zonden op zich nam,
Zijn bloed heeft ons geheiligd, Hij is gestorven en
Hij leeft,
Die zijn gemeente vrede geeft, En haar altijd
beveiligt!

vers 2 ????


Zegen
ZINGEN: GK 218: 3-4

vers 3 ???

4 Aanbidt de Vader in het Woord. Aanbidt de Zoon,
aan ’t kruis doorboord.
Aanbidt de Geest uit beiden.Van zijn genade zo
nabij,
zijn liefde en betrouwbaarheid, zal niets ons ooit nog
scheiden.

zondagmiddag 14 juni 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden